Samlade till Provinskonvent – i Jesu namn

17 oktober, 2020

Det var Helga Trefaldighets församling i Alvesta som under pandemins år 2020, den 16-17 oktober, stod värd för Provinskonventet. Temat för undervisningen och överläggningarna var ”I Jesu namn”. Och visst präglade orden sammankomsten. På fredagskvällen höll Daniel Johansson, teologie doktor och präst, ett föredrag med den rubriken. Undervisningen handlade om hur namn användes för åkallan i antiken och vad det innebär för oss att få be till Gud Fadern i Jesu namn.

Efter detta följde en presentation av närvarande delegater. Fokus låg på hur församlingarna och koinoniorna hanterat Coronapandemin. Många har kunnat fortsätta sin verksamhet men med viss anpassning. En önskan om förbön kom från representanten för S:t Stefanus koinonia i Stockholm som drabbats hårt av sjukdomen och nu står utan herde. Två församlingsmedlemmar och den tjänstgörande prästen Hans-Åke Holmström insjuknade och dog i våras av sjukdomen. Fredagskvällen avslutades med aftonbön i form av completorium och bön inför lördagens förhandlingar.

Lördagen inleddes med morgonmässa i den kyrkolokal som Helga Trefaldighets församling hyr för sina ordinarie gudstjänster. Ytterligare ombud hade då anslutit för att delta när biskop Bengt predikade och delade ut nattvarden till de församlade.

Förhandlingarna kunde inledas efter att man konstaterat att mötesrestriktionen om maximalt 50 närvarande kunde hållas. Biskop Bengt inledde med en bön om ”klara tankar och varma hjärtan” i Jesu namn.

Konventet beslöt att uppdra åt Missionsrådet att utreda avskaffandet av ordningen med biträdande biskopar. Det var ett initiativ som kom efter att rådet redogjort för tidigare konventsbeslut som lämnat frågan om tillsättningen av en biträdande biskop öppen.

Argumenten för att verka förändringen var bland annat att det i dag finns goda kontakter med närstående kyrkor och deras biskopar. Ytterligare skäl som lades fram var att upplägget med biträdande biskop skapar risker för oklara ansvarsförhållanden. En invändning som framkom var att man tidigare formulerat att det är angeläget att biskopen regelbundet gör visitationer hos församlingarna, ett uppdrag som, på grund av provinsens landsomfattande spridning, får anses vara grannlaga. Inför nästa års Provinskonvent skall Missionsrådet bereda hur en ny ordning skulle kunna se ut.

Under mötet behandlades också ekonomin. Förra verksamhetsåret ökade medlemsavgifter och kollekter samtidigt som övriga gåvor minskade. Fonderade medel har täckt
underskottet. Givartjänstens betydelse för prästlönekassan betonades som en angelägen sak. Inför kommande år bygger budgeten också på att man tar av eget kapital för att nå balans.

Ytterligare frågor som ledde till meningsutbyte rörde justeringar av
Provinsordningen och formerna för medlemskap i Missionsprovinsen. Man debatterade  om en tidsperiod under kalenderåret skulle fastställas för kommande Provinskonvent, så att man skulle få större förutsägbarhet i beredningsarbetet. Frågan vägdes mot målet att få till robusta stadgar som inte snärjer i onödan, men som skyddar mot missbruk. Idén avslogs dock med hänvisning till att en sådan hård klausul i Provinsordningen kan leda till låsningar. Inte minst i ljuset av pandemin: med tvingande regler om när på året ett konvent skall hållas hade man redan nu hamnat fel gentemot Provinsordningen.

Vägledande för diskussionerna var omsorgen om provinsen som ett verktyg för Guds frälsningsplan. I smått och stort kunde man se att ombuden hade detta för ögonen. Omsorg om provinsen visades också från de hälsningar till konventet som inkommit från biskopar i Finland, Norge och Tyskland och som lästes upp för de församlade. En viktig påminnelse om ett större sammanhang.

Konventet avslutades med en närstudie av den nittioförsta Psaltarpsalmen under ledning av prästen Rolf Pettersson. Med understöd från Peter Fjellstedts kommentarer till Psaltaren pekade Pettersson på Guds löften i förhållande till den ”förödande pesten”, ord som manade till trygghet i denna oroliga tid.

Allra sist uttalade biskop Bengt ett par sändningsord om att deltagarna vid konventet kunde vara säkra på att de mött Kristus under helgen, i Ordet och nattvarden. Med psalmen Gud trefaldig, stå oss bi (Sv. Ps. 336) som gemensam avslutning lämnade ombuden på lördagskvällen knutpunkten Alvesta och Helga Trefaldighets Församling – ”I frid, I vår Herres, Jesu Kristi, namn” – för att återvända till sitt efter goda insatser för Missionsprovinsen.

Jacob Sidenvall
Växjö