Stärkta syskonband i syd

19 juli, 2018

Kristi Himmelsfärds dag sammanlyste församlingarna i Missionsprovinsens södra delar sina gudstjänster till S:t Johannes församling vid Gratia Dei i Kristianstad. I Den himmelska glädjens kapell samlades trossyskon från Österlen i söder, Malmö och Lund i väster, Nybro och Blekinge i öster och Växjö och Ängelholm i norr till gemensam högmässa.

Högmässan leddes av pastor loci Magnus Olsson och Jan-Erik Appell predikade utifrån böneämnet Träd fram. Jesu lärjungar ber sin himlafarne Frälsare att han på nytt ska träda fram med sin mäktiga försäkran att han har all makt i himlen och på jorden, såväl som att han ska träda fram med sin väldiga befallning att göra alla folk till lärjungar, liksom de ber att han ska träda fram med sitt stora löfte att han är med sina lärjungar alla dagar intill tidens slut. Lovsången steg kraftig under de höga valven av de, nära hundratalet, samlade.

Efter högmässan hade värdförsamlingen ordnat med en välsmakande sopplunch som kunde intagas antingen i Ljusets hall eller i försommarens behagliga värme. Sorlet under måltiden vittnade om det välbehövliga i att möta trossyskon i de något vidare sammanhangen än de söndagliga gudstjänsterna på ”hemmaplan”. Efter lunchen fick de 20–25 barnen, fulla av spring, möjlighet till att gå tipspromenad i grönskan runt Gratia Dei och leka med sina välbekanta kompisar från när och fjärran. De något äldre bland de församlade mötte på nytt upp i kapellet, denna gång för att lyssna till pastor Andreas Karlgrens djuplodande undervisning om det allmänna och särskilda prästadömet i evangelisk-luthersk tro. Han började med att redogöra för och påpeka vikten av att hålla samman de motsatsbegrepp som Guds ord vittnar om. Det som för oss människor ofta kan framstå som paradoxalt vittnar om storheten i Guds uppenbarelse, och som ändå mitt i sin storhet är tillgängligt för oss. Det tydligaste exemplet på detta är tematiken lag–evangelium. Lagen talar om vad Gud kräver av oss och visar på vår synd. Evangelium visar oss vad Gud har gjort för oss i Jesus Kristus och ger syndernas förlåtelse.

Andreas använde den träffande bilden av två magneter som dras mot varandra. Den starkaste dragningskraften dem emellan är precis innan de helt förlorar sin dragning till varandra. På liknande sätt är förkunnelsen som starkast när både lagen och evangelium framställs i all sin kraft. Spänningen försvinner när det ena eller andra saknas. Det allmänna prästadömet och det särskilda ämbetet står i ett liknande förhållande till varandra. De kristna är genom dopet ett heligt och konungsligt prästerskap (jmf 1 Pet.) som ska bära fram andliga offer. De är satta fria, men med friheten följer också ett ansvar, både för sig själv och för hela kyrkan. På detta blir de upphöjda som människor, men inte för att härska utan till att tjäna sina medmänniskor. Det särskilda prästämbetet använder Gud som verktyg för att handla med människor. Det är Gud som döper i dopet, inte prästen. Det är Gud som dukar till nattvard, inte prästen. Det är Gud som förlåter, inte prästen (jmf med ordningen för bikt. Prästen ställer frågan till den biktande: Tror du att min förlåtelse är Guds förlåtelse?, varpå den biktande förväntas svara ja.). Ingen får träda upp och förkunna utan att ha blivit kallad därtill av kyrkan. Andreas påpekade vidare den viktiga skillnaden i det att det allmänna prästerskapet är kallade att bära fram offer (sacrificium), medan det särskilda ämbete förkunnar evangelium genom ord och sakrament. Sammanfattningsvis pekades på vad David Hollazius (1600-talsteolog) lyfter fram, att kyrkan inte bara har ett styrelseskick. Kyrkan är monarkisk i den betydelsen att Jesus är den ende och högste härskaren. Samtidigt kan man tala om kyrkan såsom demokratisk i den betydelsen att församlingen är Kristi kropp, där varje lem i kroppen var för sig gestaltar hela kroppen. Till sist kan man tala om kyrkan också såsom aristokratisk, där präster och biskopar leder kyrkan genom Guds ords förkunnelse och sakramentens förvaltande. Alla dessa tre styrelseskick finns – sida vid sida!

Dagen avslutades med bön och psalmsång. 

Simeon Appell
Moheda