Ungdomsläger i Stockholm 26–29 maj

22 juni, 2022

– Reportage –

Missionsprovinsens första nationella ungdomsläger visade sig ha blivit en succé när det avslutades, söndagen före pingst, med gudstjänst i S:t Stefanus koinonia i S:t Sigfrids kyrka i Aspudden, Stockholm. 

Med 72 deltagare denna söndag var kyrkan helt full, vilket är mycket sällsynt numera.  Gabriel Skilling predikade med biskop Göran Beijer som celebrant vid altaret. Predikan handlade bl a om varför Jesus är så angelägen om att vi ska få den helige Ande till oss, sedan han lämnat oss för himmelriket. Predikanten betonade att Anden hade en roll redan vid skapelsen. Efter gudstjänsten lämnade ungdomarna och några ditresta föräldrar kyrkan för hemresa, som var lång för många.

Under lägret deltog 45 konfirmerade ungdomar upp till 20 års ålder. De kom från många delar av Sverige, både där Missionsprovinsen har församlingar och där det ännu inte finns någon församling. Även fem svensktalande ungdomar från finska Missionsstiftets församling i Jakobstad deltog.  Lägret höll till på Stefan-skolan i Bromma där ungdomarna fick del av Guds ord, undervisning i olika teman, sånger och en kristen gemenskap.

Hur började det?

Idén om att arrangera ett nationellt ungdomsläger för Missionsprovinsen startade med ett förslag till Missionsrådet från Edit Vennberg och några till i S:t Stefanus koinonia för ungefär ett år sedan.  Missionsrådet ställde sig bakom förslaget och en lägerkommitté utsågs med deltagare från Missionsprovinsen fyra distrikt. Den geografiska spridningen på kommitténs medlemmar kan ha bidragit till att lägret blev förankrat på ett bra sätt från början.

Viktigt med ungdomsrörelse

Flera ungdomar som jag pratade med betonade hur viktigt det är med en ungdomsrörelse inom Missionsprovinsen.

Malin Peterson, 20, år hade kommit från Nybro. Det finns ingen församling i Missionsprovinsen där, men hon deltar i S:t Andreas församling i Emmaboda som ligger cirka 3 mil från Nybro. Hon betonade att detta ungdomsläger är det första nationella ungdomsläger i Missionsprovinsen: ”Det är viktigt att en ungdomsrörelse utvecklas på nationell nivå. Det är en del i kyrkans utveckling”, säger hon.

Jakob Karlsson, en av ungdomarna, kom till lägret med sina föräldrar och småsyskon från Sundsvall. Där finns det inte heller någon Missionsprovinsförsamling. Familjen som sympatiserar med Missionsprovinsen går till gudstjänster i Svenska Kyrkan, Gustav Adolfs kyrka, och reser ibland till Vännäs och besöker Missionsgården Fridhem. ”Men det är hela 30 mil att resa dit. Jag hoppas vi kan starta en Missionsprovinsförsamling i Sundsvall om en tid. Det finns en del personer som är intresserade av det”, säger Jakob. 

Nattvarden i fokus

Ungdomslägret startade torsdagen 26 maj kl 16 med högmässa tillsammans med S:t Filippus koinonia i Roseniuskyrkan. Prästen David Appell predikade medan Håkan Sunnliden var celebrant.

På kvällsmötet senare i Stefanskolan i Bromma hade David Appell undervisning om nattvarden under temat ”Jag är livets bröd. Tag och ät”. Detta syftade till att hjälpa ungdomarna till att frimodigt och med välsignelse fira nattvard varje dag under lägret. Förutom högmässorna som inledde och avslutade lägret firades nattvard vid morgonmässorna.

Håkan Sunnliden, pastor i S:t Filippus, en församlingsplantering i Missionsprovinsen i Stockholm, deltog vid flera tillfällen under lägret. 

Jakob Birgersson undervisade över bibeltexten 2 Mos 3:11 där Mose försökte avsäga sig uppgiften att gå till Farao och leda Israels barn ut ur Egypten, ett tema som kan vara aktuellt också idag för många på andra viktiga uppgifter. Under lördagen undervisade Jakob även över en annan bibeltext där Jesus i Matt 16:15 frågar sina lärjungar Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade och sade: ”Du är Messias den levande Gudens son”. Undervisningen handlade om att bekänna Jesus i en omgivning som inte gör det.

Under lördagen talade David Appell över bibeltexten Joh 12:26: Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska min Fader ära honom.

Med kort varsel ryckte Gabriel Skil-ling in på lägret och medverkade i stället för biskop Bengt Ådahl, som hade blivit förhindrad att medverka. Förutom att predika på söndagen hade Gabriel undervisning vid två tillfällen.

Sång och musik

Sång och musik hade en stor roll under ungdomslägret. Under organisten Adam Davidssons ledning tog en grupp musiker fram ett sånghäfte med 30 psalmer och lovsånger både välkända och mindre kända, att använda vid morgonböner, aftonböner och morgonmässor.

Till morgon- och aftonböner bads flera psaltarpsalmer, bl.a. Sakarias lovsång och Simeons lovsång.

Vid den fantastiska avslutningen under söndagen medverkade en stor sångkör av ungdomar under ledning av Adam Davidsson. Vacker solosång av Edit Vennberg fick vi också njuta av. 

Adam Davidsson organiserade ett studiebesök i Gamla stan och vid kungliga slottet gick han igenom de svenska kungarna och deras förhållande till kristen tro och evangelisk luthersk bekännelse. ”Min favorit är Karl XI som genomförde 1686 års kyrkolag. Hans hustru Ulrika Eleonora ville inte ha en stor och påkostad begravning, hon ville i stället att pengarna skulle ges till de fattiga
i Stockholm. Sympatiskt”, tyckte Adam.

Jag vill också nämna Mattias Block som bidrog med mycket praktiskt arbete så att allt kunde fungera. Gunvor Vennberg och hennes medhjälpare skötte mathållningen på ett lysande sätt, vilket var en förutsättning för att lägret skulle fungera. 

Gerhard Larsson
S:t Stefanus koinonia