Utsiktens gudstjänstgemenskap

20 augusti, 2019

– en hälsning från en av Missionsprovinsens sammarbetsgemenskaper –

Utöver Missionsprovinsens 15 församlingar, finns det också andra gudstjänstgemenskaper där präster inom Missionsprovinsen regelbundet predikar. En av dessa är gudstjänstgemenskapen Utsikten i Kungälv, som här berättar om sin verksamhet.

I november 2009 träffades en grupp på cirka tio personer från Kungälv/Ytterby som önskade ett komplement till undervisningen i Svenska kyrkan. En arbetsgrupp bildades och man kontaktade Gunnar Andersson som tillsammans med Per-Anders Grunnan möttes för samtal. Från och med januari 2010, med Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Bohuslän/Dal, startades en studiecirkel under ledning av Per-Anders Grunnan. Under fyra års tid samlades man var fjärde vecka runt om i olika hem och studerade bland annat Jan Bygstads Den kristna församlingen, och Mikkel Vigilius’ Genom evangeliets kraft.

Under denna tid hade man sett hur gudstjänstverksamheten utvecklades i Uddevalla och Stigen, och man startade våren 2014 upp en gudstjänstgemenskap med gudstjänst varannan vecka i Utsikten, den lokal man fortfarande håller till i. Stadgarna för lokalen tillåter inte förtäring av alkohol, vilket omöjliggör nattvardsfirande. Stora delar av församlingen firar därför högmässor i andra kyrkor, och kommer sen på eftermiddagen till gudstjänster i Utsikten. Med andra ord är lokalfrågan en viktig och pågående frågeställning.

Sedan gudstjänstverksamheten började har det varit en trogen skara på över 20 personer. Några har flyttat hem till Herren, andra har blivit så pass sjuka att de har svårt att komma till gudstjänsterna. Trots detta har den gudstjänstfirande församlingen fortsatt att växa, nu för tiden är vi i genomsnitt närmare 30 personer vid gudstjänsterna.

Efter en tid med tillresande präster från Uddevalla, i tillägg till några trogna pensionerade präster, var det en glädje när gudstjänstgemenskapen i januari 2018 kunde deltidsanställa en egen präst. Vid ungefär samma tid gav Gunnar Juelsson vidare ansvaret för det gedigna bibelstudiearbetet som han i flera år hade haft (och fortfarande deltar i, till stor glädje för oss andra). Här samlas i genomsnitt ett tiotal människor var fjärde vecka för en kväll med samtal över Romarbrevet.

Församlingen består mestadels av pensionärer, där vi, trots att många är trogna i att ställa upp i de olika arbetsuppgifterna som en församling har, i viss mån är skör. Dock sörjer Herren för oss även på detta område. När t.ex. vår trogna kantor, som varit med från början, fick en ögonsjukdom och inte kunde fortsätta, försåg Herren oss med en ny.

Dock är det inte enbart denna anledning som gör att det finns en längtan efter att flera yngre (och äldre) skall få finnas med i vår gemenskap. Denna längtan, och glädje som finns när nya människor söker sig till våra gudstjänster, är det Kyrkans Herre som själv har lagt ner i de sina.

Efter att ha gått igenom en svår period under 2017–18 som har tagit krafter från flera av församlingens kärnpersoner har vi tyvärr strukturellt sett fått börja om. Vi är nu inne i arbetet med att hitta en egen identitet, med bl.a. nytt namn och nya stadgar, innan vår längtan att höra i hop med en större gemenskap kan förverkligas.

Sedan början har man försökt att informera prästerna i omgivningen och även familj och vänner om gemenskapens arbete. Men eftersom vi inte fullt ut kan vara ett församlingsalternativ, och eftersom det finns delade uppfattningar om behovet av vår verksamhet, så är det inte lätt för den som kanske ser med bekymmer på den andliga utvecklingen att ta steget över till oss.

Det tar dock inte bort vissheten om det viktiga arbetet vi står i. Och när man ser på utvecklingen i olika grannpastorat så finns det en glädje i att man så pass tidigt har tagit steget och nu har en grund att stå på när förändringens vågor drar fram. Det är en glädje över Herrens ord, som ju är det enda som kan behålla oss alla i den sanna glädjen. Många utmaningar finns, men Herren har varit med och välsignat oss så långt, och det är med vissheten om Hans ledning att mötet med framtiden också kan vara fyllt med hopp och glädje.

Om Du skulle ha vägarna förbi Kungälv, är du hjärtligt välkommen att vara med på våra gudstjänster som firas ojämna veckor kl. 16.

Var gärna med och be för:

  • att vi skall hitta en lämplig lokal, där vi fullt ut kan få vara en församling
  • arbetet med att hitta vår egen identitet och ett större sammanhang
  • att flera skall bli ledda till vår gemenskap, både yngre och äldre
  • att Herren vill vaka över sitt Ord ibland oss så att alla som kommer må få näring på sin vandring hem till det himmelska Kanaan.

Sveinung Eriksen
Pastor