Vigningstal vid G. Beijers vigning

7 oktober, 2006

Vigningstal
med beredelseord
vid Göran Beijers biskopsvigning
i Stockholm
den 23 april 2006
Biskop Arne Olsson

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er.” När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er.  Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”   Joh.20:19b-21.

Den uppståndne Herren kom till de rädda lärjungarna på kvällen den första veckodagen, samma dag som Jesus hade uppstått från de döda. Lärjungarna hade låst in sig av rädsla för människor. De hade sett hur det hade gått med Jesus. Men så stod Jesus mitt ibland dem. Han visade dem sina händer och sin sida. De blev glada när de såg att det var Herren.

Jesus hade utvalt och sänt sina apostlar tidigare. Nu sker en slutlig bekräftelse och sändning av dem. Men sändandet började med att Fadern sände Sonen, Jesus. Det var en sändning med ett tydligt uppdrag. Gud blev människa i Jesus Kristus. Hade inte Jesus blivit sänd av Fadern, hade vi aldrig lärt känna Fadern. Jesus gjorde ingenting av sig själv. Det han sett Fadern göra, gjorde han. Jesu lära var Faderns lära. Jesus var ett med denna lära. Ty han och Fadern är ett. Fadern var i Sonen. Den som sett Jesus har sett Fadern.

Att Fadern sände Sonen har sin grund i Guds kärlek. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son. I uppdraget som Fadern gett Jesus att utföra låg framförallt uppdraget att utföra det stora försoningsverket. Det som slutade med Jesu ord: Det är fullbordat. Fadern bekräftade att det Jesus gjort var tillräckligt och fullkomligt genom att uppväcka honom från de döda. Det var verkligen fullbordat för människornas frälsning.

Jesus sände apostlarna. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Apostlaämbetet var inrättat i Kristi kyrka. Det är inrättat på den enda säkra grunden: Jesu försoningsdöd och hans ärorika uppståndelse från de döda. Jesus kunde nu hälsa sina apostlar: Frid vare med er. Kristi frid är ett utflöde av Kristi gärning på korset och i uppståndelsen. Nu kunde de få leva i det tillstånd som aposteln Paulus beskriver i Rom.5:1: Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 

Kristus var och är Guds gåva till människorna. Apostlarna är också Guds gåva till oss. Kristi verk är grunden för Kristi kyrka. Men apostlarna har en avgörande betydelse. Jesus är hörnstenen, den sten som håller ihop en byggnad, apostlarna kallas i det sammanhanget för grundvalen.  Jesus ger apostlarna fullmakt att tala och handla på hans vägnar. Den som hör er, han hör mig.

I Jesu sändande av apostlarna ger han dem anvisning om en viktig sak. De ska vittna. Enligt Lukas 24  hade Jesus öppnat deras sinnen så att de kunde förstå Skrifterna, alltså Guds ord. Sedan säger han: Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och så tillägger Jesus: Ni är själva vittnen om detta.

Vad skulle de vittna om? Det som de sett med sina egna ögon.  Att det som var förutsagt om Jesus i Gamla Testamentet nu hade gått i uppfyllelse. De skulle vittna om att Jesus dog för våra synder, att han blev begravd, att han uppstod från de döda. Att allt skedde såsom det var sagt. Till detta hörde att förkunna omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn.  Jesus är ett med Fadern. Han är också ett med Guds ord. Allt uppfylldes såsom det var skrivet om honom.   Det är detta som ska förkunnas i varje tid. När detta förkunnas har biskopar och präster gjort vad som på dem ankommer. Resultatet får de lämna åt Herren och hans Helige Ande.

Herren fortsätter att sända.

Nu har vi kommit ett steg vidare. Herren fortsätter nämligen att kalla och sända. Innan apostlarnas tid var ute, förordnade de män som skulle förkunna Guds ord och förvalta sakramenten och på det viset vara herdar för Guds församling. På detta sätt skulle den frid som Kristus vann åt oss på Golgata kunna bli en verklighet för människor släkte efter släkte. Också för oss och för alla i vår tid..

Herren kallade dig, Göran, en gång till präst i Kristi kyrka, till att vara en bland herdarna för Guds folk. I dag får jag genom Guds ord, bön och händers påläggning anförtro dig biskopsämbetet. Du sätts in i en lång kedja av biskopar. Den sträcker sig alltifrån apostlarnas dagar, och från Kristus själv, den store, den evige Översteprästen. Ja, det går en linje från Fadern.

Genom din prästvigning fick du uppdrag att vara herde för Guds församling. När du nu vigs till biskop förnyas uppdraget men det fördjupas också. Du får ett större ansvar, ett tillsynsansvar för att uppdraget verkställs så som uppdragsgivaren vill ha det utfört. Du får ansvar för andra präster. Du får ansvar för att Guds ord förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas i enlighet med Kristi instiftelse. Så att du och de Herrens tjänare och den del av Kristi kyrka som du får ansvar för, förkunnar omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn.

Det är ett stort uppdrag som läggs på dig. Men Herren lämnar dig inte ensam. Kristus är hos dig. Han ger dig den Helige Ande. Du har i din prästtjänst redan fått erfara detta. Den Herren kallar och sänder, utrustar han också med särskilda gåvor. Han utrustar sina tjänare med de gåvor han ser är bäst just för var och en så att de blir till välsignelse. Jag vet att du har särskilda gåvor. Fortsätt att vårda dem och använd dem så att de blir till Guds ära och hans folk till uppbyggelse och glädje.

Kristus lever. Han fortsätter att samla sitt folk. Han fortsätter att dra in i sin Kyrkas gemenskap nya människor. Det vet vi av att människor kommer till tro och börjar bedja och fira gudstjänst. När Herren samlar, då använder han sig av människor. Herren gör allt själv, när hans samlar människor till omvändelse och tro. Och ändå gör han inget utan människor. Du är en av dessa många, som han använder sig av. Det förtroendet får du glädja dig åt. Och när det kommer mörka och svåra dagar, tänk då på att Kristus lever. Han säger: Min frid ger jag dig. Du får vara biskop i Kristi uppståndelses kraft. Må du i din tjänst få erfara den kraften och glädjen i den.

Nu ska vi också bereda oss att fira Högmässa. Den Uppståndne kommer till oss i sin Nattvard. Vi återvänder till Joh.20. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er.” Det är hälsningen till var och en av oss i dag. Det är märkligt med Jesu frid. Den kan vi äga även när stressen och bekymren och oron gör livet tungt att leva. Jesus vann friden åt oss i den största smärta på Golgata kors för att vi skulle slippa den svåraste av alla smärtor: att bli övergiven av Gud. Då är all frid borta.

Jesu frid innebär syndernas förlåtelse. Genom att få allt förlåtet, genom att få lämna allt det vi skäms för och ångrar bakom oss, genom att få lämna allt bakom oss såsom vi aldrig hade gjort något ont, aldrig sagt något som sårat, aldrig tänkt själviska tankar, genom att få allt förlåtet kommer vi i ett rätt förhållande till Gud. Allt är förlåtet. När vi tar emot syndernas förlåtelse tar vi emot Jesu frid.

Detta är Påskens glädje. Kristus lever. Han har försonat oss med Gud. Den som säger nej tack till denna glädje kan inte anklaga Gud för mörkret. Otron för människan in i mörkret. Men Gud vill inte att någon skall gå förlorad. Det visar oss Påskens budskap.

Du som längtar efter att få ta emot Jesu frid blir rikt välsignad när du tar emot Kristi sanna kropp och blod. Även när du inte känner friden, så äger du Jesu frid. Lita på att du är med i Kristi kyrkas gemenskap när Jesus säger: Min frid ger jag er.

Så får vi delta i eukaristin, i glädjens, lovsångens och tacksamhetens måltid. Och sedan sänder han dig som sitt vittne bland människorna här i Stockholm och där du lever i din vardag. Genom ditt möte med den uppståndne bär du i mötet med dina medmänniskor vittnesbörd om att Kristus lever.