Besök i Kenya

16 december, 2011

På Missionsrådets uppdrag företog jag ett besök i Afrika under tiden 3—17 september 2011. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) hade bjudit in samarbetande missionsorganisationer/kyrkor till överläggningar i Nairobi under tiden 12—15 september. Det var första gången som Missionsprovinsen var representerad, vilket vi får se som en förmån och en ära. Jfr NLM-artikel från överläggningarna: Fra misjonsfelst til misjonskraft.

På nedresan stannade jag till i Addis Abeba, Etiopien, några dagar och fick möta ledare i Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC).

Taita_Taveta_143

Dåliga vägar på väg till Taita Taveta

Helgen före ELCK-överläggningarna gavs möjlighet att besöka det område som ELCK ”tilldelat” Missionsprovinsen att understödja — Taita Taveta, beläget vid foten av berget Kilimanjaro nära den kenyansk-tanzanianska gränsen. Det var en ganska lång och dryg resa (c:a 400 km), 6—8 timmar, på delvis mycket dåliga vägar. Det var första gången jag besökte detta område och upplevdes närmast som en bortglömd del av Kenya.

 

Taita_Taveta_150

Biskop Roland, biskop electus Bakari Kea och generalsekreterare Benjamin Lemosi

På fredagskvällen fick jag givande samtal med det Centrala stiftets biskop electus Bakari Kea och stiftssekreteraren Benjamin Lemosi. Det kändes viktigt att gå igenom processen, planera våra möten med ledare och kristna under de kommande två dagarna. Eftersom det var den nya ledningens första besök på platsen föreslog jag en låg profil från min sida som ”utomstående partner”, något som de två bröderna uppskattade.

 

 

 

 

Taita_Taveta_071

Kyrkcentret i Taita Taveta

På lördagens förmiddag mötte vi några av medarbetarna på kyrkcentret i staden: en rätt stor tomt med en enkel samlingslokal, klassrum och ett antal bostäder för uthyrning. Bostäderna är av semi-permanent karaktär (lera, grus och cement) och inte särskilt hållbara. Det finns tio församlingar i området, några av dem rätt avlägsna (3—4 timmar med cykel), två pastorer, fem evangelister och sju predikanter. Arbetet har sina rötter i Kenyas evangelisk-lutherska kyrka (KELC) — med historisk anknytning till lutherskt arbete i Tanzania. År 2003 lämnade ett antal församlingar KELC av teologiska skäl, bl.a. på grund av ordination av kvinnliga präster (KELC har tre pastorat i området och c:a 15 församlingar). År 2005 knöts kontakten med ELCK.

Taita_Taveta_068

Samtal med medarbetarna

Två behov påpekades i mötet med medarbetarna:

  • teologisk utbildning; primärt för evangelister och predikanter
  • investeringar, framför allt ett bättre kyrkcentrum i staden Taita Taveta.

Vi gick inte närmare in på prioriteringar i detta läge, sett från Missionsprovinsens sida. Det blir upp till stiftsledningen att följa upp det arbetet och komma med preciseringar.

På lördagens eftermiddag besökte vi en församling på landsbygden och fick dessutom tillfälle att se den märkliga vulkansjön Lake Chala.

Taita_Taveta_088

Lake Chala

Taita_Taveta_025Söndag förmiddag firades gudstjänst i en av församlingarna. Pastor Alex ledde gudstjänsten, jag predikade på engelska med översättning till swahili av biskop electus. Jag gladdes över den goda liturgiska ordningen, växelsången mellan präst och församling fungerade ypperligt (inget självklart i en kenyansk kontext). Efter måltidsgemenskap påbörjades återresan till Nairobi.

Sammanfattningsvis kan sägas att såväl stiftsledningen som de andliga ledarna i Taita Taveta uppskattar att ELCKs ledning har visat Missionsprovinsen väg till insatser i detta område. Vi hoppas kunna återkomma med mer information om hur insamlade medel skall kunna användas på bästa sätt för pågående arbete i regionen.

+Roland Gustafsson

Taita_Taveta_017

Söndagsgudstjänst

Taita_Taveta_158

Gudstjänstdeltagare