Besök i Tromsø, Norge

9 oktober, 2010

Missionsprovinsen i Sverige och Finland har under de gångna å­ren haft värdefulla kontakter med bibel- och bekännelsetrogna sammanhang i Norge, bl.a. med några församlingar i trakten av Tromsø.

Biskop Børre Knudsen från den Norska kyrkan i exil, deltog på biskop Arne Olssons biskopsvigning 2005. Biskop Ar­ne assisterade vid Erik Okkels prästvigning i Tromsø 2007. Tre norska präster är f.n. knutna till Missionsprovinsens prästkollegium.

I slutet av september deltog un­dertecknad, tillsammans med Ja­kob Okkels, vid en temahelg i Tromsø med rubriken Å være kir­ke, Guds folk og menighet; i går, i dag och i morgen.

Under två dagar belystes olika te­man med anknytning till norskt kyrkoliv, bl.a. en analys av ut­vecklingen i Norge under de se­naste 50 åren och situationen i laestadianska sammanhang i Nordnorge. Perspektiv från Guds folk och församling i GT lyftes fram såväl som lärdomar från re­formationen med avseende på församlingsliv och tjänst. Luther­stiftelsen i Finland, som är knu­ten till Missionsprovinsen, redo­gjorde för ett progressisvt arbete som lett fram till att drygt 20 koi­nonior bildats. I en avslutande paneldiskussion diskuterades a­kuta, angelägna och uppmun­trande åtaganden bland Guds folk i Norge, Sverige och Finland.

Flera av föredragen kan avlyss­nas på följande hemsida:

www.bedehus.net

Missionsprovinsen i Sverige och Finland ser med tillförsikt fram emot fortsatta nätverkskontakter med bibel- och bekännelsetrogna bröder och systrar i Norge.

+Roland Gustafsson
Missionsbiskop