Biskop Matti fråntogs rätten att utöva prästämbetet

9 augusti, 2010

Matti Väisänen, som den 20 mars 2010 vigdes till biskop i Missionspro­vinsen i Sverige och Finland, fråntogs den 11 augusti rätten att utöva präst­ämbetet av domka­pitlet i Tammerfors. Väisänen avstängdes redan den 7 april för undersökning och disciplinärt förfarande.

Domkapitlets motivering är att Väisänen i mars 2010 vigts av Missionsprovinsen till biskop i Lutherstiftelsen utan kyrkolags­enliga rättigheter till detta. Man anser att Väisänen påbörjat en ledan­de uppgift inom ett an­nat kyrko­samfund som präst och därmed inte följt kyrkolag och kyrkoordning och på så sätt bru­tit mot den prästed han svurit 1964 i Evangelisk-lutherska kyr­kan i Finland.

Lutherstiftelsen har i ett press­meddelande beklagat domkapit­lets agerande och påpekat stift­elsens andliga ansvar: att be­känna och praktisera Kyrkans tro i en tid av förnekelse och avfall. Man ställer frågan: – ”Hur går vi nu vidare?” Och svarar: ”Matti Väisänen är fortfarande vår bi­skop. Under hans ledning fort­sätter vi med frimodighet att e­tablera församlingar i enlighet med vår kyrkas bekännelse.”

För ytterligare information i ärendet hänvisas till Luther­stiftelsens hemsida: www.luthersaatio.fi och Bishop Väisänen defrocked (på engelska). Där finns länkar till biskop Mattis och Lutherstiftelsens svar till domkapitlet i Tammerfors.
Se även artiklar i tidningen Dagen och finlandssvenska Kyrkpressen.

Enligt besked från Lutherstift­elsen planeras prästvigning i Hel­singfors av fyra kandidater i bör­jan av oktober 2010.

+Roland Gustafsson
Missionsbiskop