Biskopsval i Finland

Vi har tidigare rapporterat om hur planerna på ett nytt stift i Finland bearbetats, inte minst i samband med två biskopsmöten förra året, i maj i Stockholm och i december i Göteborg. Det nya stiftet bildas av Lutherstiftelsens koinonior samt av ytterligare några församlingar. Konstituering skedde vid möte i Lahtis den 16 mars 2013 och biskopsvigningen är planerad till den 4 maj i Helsingfors.

Den 6 februari hade därför det särskilda konsistoriet för Finland, i Missionsprovinsens i Sverige och Finland regi, sitt sista sammanträde. Efter min inledande andakt följde konsistoriets möte och samtal med de två kandidater som prästkollegium och koinonior i Finland utsett: Sakari Korpinen och Risto Soramies. Båda kandidaterna förklarades behöriga till biskopstjänst. Lutherstiftelsen i Finland berättar om dem på följande sätt:

Sakari_KorpinenPastor Sakari Korpinen (teol. lic.) är bekant för många av Lutherstiftelsens församlingar. Han har också blivit känd för många lutheraner runt om Finland under sin 40åriga karriär som präst. Största delen av sin arbetskarriär har Sakari arbetat som utbildare och predikant för Finska Evangelieföreningen (SLEY). Sakari har bekänt sig som en bibliofil och en samlare av gamla böcker. Pastor Korpinen har också utmärkt sig genom att vara med och publicera böcker och varit med i redaktionsarbete för flera tidningar. Sakari har varit med i Lutherstiftelsens arbete ända från början, och från denna uppgift blev han efter fullbordad tjänstgöring pensionerad 2009.
”Jag har fått se hur en gemensam vision har drivit präster och församlingsmedlemmar till arbetet.
Betoningen måste hela tiden ligga på frälsningbudskapet – det inspirerar och bär framåt.”

Sakari påminner om att samtidigt som allt detta sker måste biskopen också fästa uppmärksamhet vid herdarnas välmående; man måste se till att prästerna och deras familjer orkar med sina åtaganden.

Risto_SoramiesRisto Soramies har utfört sitt livsverk för det mesta utanför Finlands gränser, och är därför en mera okänd person för den “stora massan”. Från och med 1972 har Risto verkat som en utsänd missionär, och inom denna uppgift har han också fortsatt ända till sin pensionering 2011. Karriären började med arbete bland muslimer i Tyskland och sedan i den lutherska kyrkan i Istanbul. Vid sidan av detta har han kontinuerligt studerat teologi (bland annat vid Heidelbergsuniversitet och som forskare för Finlands akademi). Detta har också bidragit till att Risto är en av de bästa kännare av islam i Finland. Han har medverkat i Finska Lutherstiftelsens styrelse sedan år 2012.
”Vi förkunnare kan tänka att trons grunder är så många gånger sagda och förklarade att vi måste hitta på något nytt att förkunna. Detta är dock en frestelse som vi måste kämpa emot. Som biskop skulle jag vilja förbli i och hjälpa andra att förankras i den enkla, levande och säkra grunden för vår tro.”

När ett självständigt Missionsstift kommer att bildas i Finland och Lutherstiftelsen upphör som understödjande organisation till Missionsprovinsen, då förändras den strukturella gemenskapen. Därför växer behovet av att förtydliga innehållet av den kyrkliga gemenskap som föreligger. Detta behov präglas också av att Valgmenigheterna i Nordnorge får en allt tydligare stiftsstruktur, och att den kyrkliga gemenskapen överskrider både Finlands, Norges och Sveriges gränser.
Ingående samtal fördes därför också om de nordiska fria stiftens framtida relationer och samarbete.

Förändringarna i Finland får konsekvenser för oss i Sverige, och det behandlades på det extra Provinskonventet den 2 mars 2013 i Göteborg.

Den 15–17 mars 2013 besöker jag Finland. Det nya stiftet konstitueras den 16 mars i Lahtis och påföljande dag predikar jag i gudstjänstgemenskapen på samma plats.

+Roland Gustafsson