En verklig vän – till minne av Hans Olav Okkels

Söndagen den 10 mars 2019 avled stilla pastor Hans Olav Okkels på sjukhuset i Odense. Lördagen den 16 mars hölls begravningshögtid i Hygums kyrka, där pastor Okkels hade haft sin tjänst i nära 30 år fram till sin pensionering. Här vigdes han till sin sista vila på kyrkogården bredvid sin hustru Margareta, bördig från Storebro i Småland.

Äldste sonen, pastor Erik Okkels, förrättade begravningen i närvaro av familj och vänner liksom en lång rad präster. Eftersom han var medlem i Missionsprovinsens prästkollegium deltog också våra biskopar, +Roland och +Lars, tillsammans med mig och min fru Maria. Yngste sonen, pastor Jakob Okkels, höll en mäktig predikan över dödens terroriserande makt och om den segerherre, som besegrat döden, vår Herre Jesus Kristus. Vänskapen mellan far och son lyste också starkt igenom.
 
Pastor Hans Olav Okkels var en av de verkliga kämparna för äkta evangelisk-luthersk tro i den Danska folkkyrkan. Han deltog i arbetet kring ”Kirkens JA och NEJ”, som blev Kirkelig Samling kring Bibel og Bekjennelse.
 
Han var en av de drivande krafterna bakom tillkomsten av Menighedsfakultetet i Århus, i början som en av timlärarna. Han var en verklig vän av sann reformatorisk kristendom och var väl förtrogen med detta väldiga arv, som folkkyrkorna i Norden fått vara bärare av – men som nu på de flesta håll förskringrats.
 
Vid minnesstunden, förnämligt ledd av sonen Peder Okkels, gavs många prov på vilken vän många haft i pastor Okkels.
 
Hans Olav Okkels var god vän med biskop Børre Knudsen, som under flera årtionden stod fram som de ofödda barnens verklige vän. Dennes kamp för att rädda ”de dödsdömda” barnen kostade honom stort lidande, fängelse och hån. I den lutherska kyrka i Norge som bär arvet vidare från +Børre tjänar nu Hans Olavs son, Erik Okkels, som präst i församlingarna i Tromsø och Balsfjord.
 
Eftersom Hans Olavs hustru Margareta var från Sverige, blev kopplingarna till Sverige starka. Han följde utvecklingen i vårt land, särskilt på det andliga området. Familjen besökte ofta släkten i Småland och det var också där, som Hans Olav för mer än 40 år sedan blev min vän, då min hustru och jag var prästfolk i Vena. Redan från Missionsprovinsens början kom Hans Olav till hjälp och stöd i arbetet. Tidigt blev han medlem i prästkollegiet. I två mandatperioder var han ledamot av Missionsprovinsens konsistorium.
 
I höstas sålde pastor Okkels sitt hus i Roager strax utanför Ribe och flyttade till Løgumkloster lite längre söderut mot tyska gränsen. Min hustru och jag besökte honom där i december – och då sade han ungefär så här: Doktorn har sagt att mitt hjärta är mycket svagt, och jag kan dö när som helst. Och det gör ju inget! Så kan den som är trygg i tron på sin Frälsare säga och som har Jesus som sin verklige vän. För den tron hade han kämpat ett helt liv. Och fått många vänner.
 
Frid över Hans Olav Okkels minne! Hans trofasthet och ståndaktighet är verkliga förebilder för oss som ännu är kvar.
 
Bengt Birgersson
Provinssekreterare