Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland

Missionsstiftets_vapen_u_txt

Det nya stiftets vapen med inskriptionen "Den Heliga Skrift är vår gudomliga rätt"

Lördagen den 16 mars 2013 – en historisk dag i finsk kyrkohistoria! Närmare 100 personer från olika håll i landet mötte fram i Lutherkyrkan i Lahtis. Syftet var att grunda ett nytt stift i Finland och att välja en biskop.

Stiftet grundades av 25 evangelisk-lutherska församlingar; två svenskspråkiga, en engelskspråkig och resten finskspråkiga. Efter högmässan inleddes förhandlingar där församlingarnas representanter under högtidliga former skrev under grundläggningsdokumentet för Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland, tillsammans med de präster som tjänar stiftets församlingar.

I biskopsvalet fanns två kandidater, teol lic Sakari Korpinen och prosten Risto Soramies. De 83 röstberättigade delegaternas röster fördelades enligt följande: Risto Soramies 63 röster, Sakari Korpinen 19 röster och en blank röst. Biskop Matti Väisänen, som i maj träder tillbaka från sin tjänst, förklarade å det nya stiftets vägnar prosten Risto Soramies vara biskop electus. Vigningen äger rum den 4 maj i Helsingfors.

Pastor Juhana Pohjola fick förtroende som stiftets dekan och dessutom valdes ledamöter till Stiftsråd, Konsistorium och ett antal olika kommittéer.

Å Missionsprovinsens i Sverige vägnar fick jag framföra ett tack för god arbetsgemenskap under de år som Lutherstiftelsen i Finland varit medlem i Missionsprovinsen (2005–2013) och en tillönskan om Guds välsignelse över det nyetablerade stiftets arbete. Betonade också vikten av att nuvarande och framtida relationer mellan Finland och Sverige må bestå och t o m utökas. Läs hälsningen i sin helhet här.

Söndagen den 17 mars hade jag förmånen att få delta – och predika – i högmässan i Samuels-koinonian i Lahtis, där Harri Huovinen är tjänstgörande pastor. Drygt 30 deltagare firade gudstjänst och vid påföljande kyrkkaffe gavs möjlighet att förmedla information från Missionsprovinsens arbete i Sverige.

+Roland Gustafsson
(på besök i Finland 15–17 mars 2013)

Lahti_4

Lahti_6

Lahti_07552