Från missionsbiskopens bord

25 januari, 2019

Med tacksamhet ser vi tillbaka på det gångna året 2018. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. (Klag. 3:22)

Det är stort att i tacksamhet få lägga det förgångna bakom om sig, inte minst genom ett liv i syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull, och med tillförsikt se framåt i förvissning om att samma trofasthet är varje morgon ny. Det har med en underbar relation att göra: … ert liv är dolt med Kristus i Gud (Kol. 3:3). Därför kan vi instämma i vittnesbördet: Herren är min del, det säger min själ, därför hoppas jag på honom (Klag. 3:24). – God fortsättning på året 2019!

Efter biskopsvalet i oktober 2018 har biskop electus Bengt Ådahl successivt involverats i Missionsprovinsens olika fora (se intervjun med biskop electus i Sändebrevet, nr 105, oktober 2018, sidorna 5–6). Dels genom personliga samtal oss emellan och dels genom att Bengt adjungerats till olika sammanträden i Missionsrådet och dess olika utskott. Jag hoppas och tror att överlämnandet på så sätt skall bli så smidigt som möjligt.   

Ordningen med distriktsledare har påbörjats (se tidningen Kyrka & Folk, nr 43, 25 oktober 2018). Vi hade telefonöverläggning före jul och i början av året hade vi samråd tillsammans med Församlingsplanteringsutskottet (FPU). Fler möten planeras under de kommande månaderna.

Regionala prästmöten under vintern–våren som hållits och planerats så långt, är följande: i Nord den 12 januari, i Väst den 9 februari och i Syd den 9 mars. Missionsrådet har återupptagit ett samtal om Missionsprovinsens identitet (se Provinsordningen, kap 2) och föreslagit att prästkollegiet samråder i frågor kring eventuella förtydliganden om identiteten.

Daniel Johansson (f. 1975) studerade på Teologisk utbildning för kyrka och samhälle vid Församlingsfakulteten i Göteborg, (FFG) 2000–2003 och tog därefter en Master of Sacred Theology vid Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, Indiana, USA 2006–2007. Under åren 2007–2011 bedrev han doktorsstudier i Nya Testamentets språk, litteratur och teologi vid University of Edinburgh, Skottland och disputerade 2012 på avhandlingen Jesus and God in the Gospel of Mark: Unity and Distinction. Daniel har sedan 2010 undervisat på FFG.

Daniel har via Konsistoriet fått ett uppdrag i Missionsprovinsen med speciellt ansvar för teologisk fortbildning och för handläggning av Läronämndens arbete. Ett sådant uppdrag blir missionsbiskopen till stor hjälp, liksom för prästkollegium och Missionsprovinsen i sin helhet. Daniel prästvigs för detta uppdrag i Immanuelkyrkan i Tuve, Göteborg, lördagen den 9 februari kl 14.

Vid månadsskiftet april–maj avslutar jag min aktiva tjänst i Missionsprovinsen. Lördagen den 27 april vigs om Gud vill min efterträdare, Bengt Ådahl, till missionsbiskop. Missionsrådet har arbetat med förberedelserna för denna högtid, som kommer att börja kl 13 i Immanuelkyrkan i Tuve, Göteborg. Biskopsvigningen följs av mässa, ledd av den nye missionsbiskopen. Därefter blir det enkelt “mingel” med några hälsningar. Festmåltiden intas på Scandic Backadal, ca kl 18–21.

Den 28–29 april blir det Nordiskt Biskopsmöte i Göteborg, med ett antal internationella gäster. Jag kommer att inleda detta biskopsmöte och överlämna ansvaret till min efterträdare. Dessa dagar i slutet av april blir för oss, mig och biskop Göran, våra sista åtaganden i aktiv tjänst i Missionsprovinsen.

+Roland Gustafsson

Prästvigningstalet