Gigantiskt lutherskt kyrkomöte

13 augusti, 2019

Missourisynoden (Lutheran Church–Missouri Synod, LC–MS) är en av de större lutherska kyrkorna i USA, med knappt två miljoner medlemmar i c:a 6 000 församlingar. De historiska rötterna går tillbaka till mitten av 1800-talet, med tyskt ursprung: Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Synode von Missouri, Ohio und andern Staaten.

Missionsprovinsen (MPr) har indirekt knutit kontakter med LC–MS via Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG), som under årens lopp haft utbyten med två teologiska institutioner knutna till LC–MS, i Fort Wayne respektive Saint Louis

Via kontakterna med International Lutheran Council (ILC), där LC–MS är en inflytelserik kyrka, har nätverkskontakter etablerats. Med stort intresse har man följt “Missionsprovinsens resa” och på olika sätt uppmärksammat oss nationellt och internationellt. 

MPr fick under våren en formell inbjudan att vara med som observatör på ett LC–MS-konvent i Tampa, Florida, den 20–25 juli 2019. Missionsrådet beslutade och bad undertecknad att delta. 


Medvetet använder jag ordet “gigantisk” om denna samling! Konvent möts vart tredje år och här fanns c:a 1 200 delegater från församlingar och institutioner och dessutom 3–400 inbjudna gäster, däribland ett 40-tal från internationella sammanhang (biskoparna Risto Soramies från Finland och Thor Henrik With från Norge fanns också på plats). Man måste bara beundra förmågan och kapaciteten att kunna genomföra ett sådant arrangemang med ordning, disciplin och allmänt god stämning. 


Kyrkomötets tema var Joy:fully Lutheran (1 Tess. 5:16–18) och inleddes med högmässa, där president Matthew Harrison predikade. Drygt fyra dagars förhandlingar omringades av morgon-, middags- och aftonböner, fyllda med rikt innehåll i god liturgisk ordning. Varje dag hölls det bibelstudier i anknytning till konventets tema, genomgående till stor uppbyggelse.

Måste nämna om ett av föredragen: Rev. Dr. Herbert Mueller Jr. talade över rubriken Joy:fully Lutheran: Rejoice, Pray, Give thanks. Med tanke på att Dr. Mueller nyligen genomgått en omfattande operation, var det utomordentligt starkt att få ta del av budskapet, med fokus på: Christ for you! Jag berördes av hur Kristus målades som korsfäst … och uppstånden – för mig!

Förhandlingarna sköttes på ett gott sätt. Det gavs utrymme för diskussion, men också rimliga begränsningar med tanke på en omfattande dagordning. Material hade sänts ut i förväg till delegaterna: 1) LC–MS konstitution på drygt 200 sidor, och 2) Konventshandlingar på närmare 600 sidor.

Åtskilliga val genomfördes för styrelser, institutioner, o s v och ett stort antal ärenden som berör kyrkans församlingar behandlades. Det är värt att notera att LC–MS bekräftade full kyrkogemenskap med tre lutherska kyrkor i Europa (alla tre är också anslutna till ILC): i Belgien, Danmark och Portugal. Dessutom bekräftades kyrkogemenskap med en luthersk kyrka i Sydafrika.

Information om internationella åtaganden fick gott om utrymme, med många intressanta inslag. Vid en tidpunkt blev alla internationella gäster presenterade för konventet. 

Den sista kvällen hade president Harrison en offentlig reception i gemytlig anda. Han hade i juni valts för en fjärde period som president

Med intresse fick jag veta att Harrison planerar att besöka Europa under hösten. I efterhand har besked kommit om att missionsbiskop Bengt Ådahl planerar för hans ankomst och vistelse i Göteborg den 1–3 oktober.

Intresserade kan tillgodogöras omfattande information om konventet via nätet: https://www.lcms.org/convention. Fler foton från konventet finns här.

Roland Gustafsson
Biskop emeritus