Hälsning från Finland

7 oktober, 2010

Jag hälsar er vänner i Göteborg med följande bibelord: Ty vi lever här i tro, utan att se (2 Kor 4:7).

Vi i Finland har i år fått vittna många betydelsefulla händelser. Vår kyrka har fått två nya bis­kopar: till ärkebiskop har valts och vigts Kari Mäkinen, och till Helsingfors stift vigdes förra sön­dagen vår kyrkas första kvinnliga biskop, Irja Askola. Båda av de nya biskoparna representerar naturligtvis kvinnoprästerskapet, och är dessutom för kyrklig väl­signelse och vigsel av samkönade par.

Den 20 mars fick vår kyrka även undertecknade till sin biskop, fastän på så sätt att min officiella arbetsgivare är Missionsprovin­sen i Sverige och Finland, och mitt stift utgörs av de dryga 20 lutherska “personförsamlingar” som fötts i Finland under de se­naste tio åren. Denna Missions­provins i Finland som är under byggnad utvidgas hela tiden med god fart. Uppbyggandet av vårt stift är mycket intressant, ty sam­tidigt som Kyrkans Herre själv verkar välsigna vårt arbete rik­ligt, trappar Kristi kyrkas ärke­fiende upp i sina motåtgärder. Som följd miste jag mina präst­rättigheter i Finlands Evangelisk-lutherska kyrka 11.08.2010. Också några av våra präster som ännu har prästrättigheter i vår kyrka har kallats till samtal av biskopen för sitt stift.

Motiveringarna för avsättnings­beslutet som domkapitlet i Tam­merfors stift fattade är delvis bå­de juridiskt och teologiskt felak­tiga och ohållbara. Därför skicka­de vi ett rättelseyrkande till dom­kapitlet, som troligtvis inte kom­mer att gå med på det, för det skulle kräva sådan ödmjukhet som domkapitlet i all sin makt knappast besitter.

DetHeligaHjrtatsKapell

Biskop Matti delar ut nattvarden i Det heliga hjärtats kapell

Till min stora glädje får jag den 2 oktober viga fyra prästkandida­ter i Det heliga hjärtats kapell i Helsingfors. (Dessa fyra är Eero Pihlava, Markus-koinonian, Hel­singfors; Markus Nieminen, Matte­us-koinonian, Tavastehus; Jani-Mat­ti Ylilehto, Andreas-koinoni­an, Kar­leby, och Sami Liukkonen, Titus-koinonian, S:t Michel. Bed för dem såsom för alla som står i Ordets heliga tjänst! /red.)

Det har varit glädjande att se den iver och glädje som människorna har kallat dessa nya pastorer med. Det är just detta som vårt arbete handlar om: att värna om att evangeliet förkunnas.

Vi har planerat att jag inom det närmaste året skall besöka alla våra församlingar. Till besöks­programmet hör s.k. biskops­mässa med predikan samt inled­ningsanförande och förhandling­ar med församlingens styrelse och församlingen. Programmet är alltså synnerligen tätt och krä­vande. Vårt mål är att våra för­samlingar skulle i och med dessa förhandlingar och efter dem bli mogna att grunda en självständig Missionsprovins i Finland, som kunde fungera i gott samarbete med de andra Missionsprovin­serna i Skandinavien, hjälpa och stödja varandra.

För min egen och Luther-stiftel­sens del vill jag tacka varmt er alla i Missionsprovinsen för sam­arbete. Det är av oerhört stor be­tydelse att vi fått ett eget konsis­torium till Finland.

Jag hoppas och ber om Guds An­des närvaro vid er sammankomst och Guds goda ledning i era dis­kussioner och beslut.

I Ryttylä 15.09.2010

+Matti Väisänen

Biskop i Missionsprovinsen i Sverige och Finland