I försoningens tjänst

Inför biskopsvigningen av Arne Olsson den 5 februari 2005 knöts kontakter med den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK), och banden stärktes genom biskop Walter Obares medverkan också de följande åren. ELCK har dock upplevt olika allvarliga utmaningar, som krävt en försoningsprocess. Man kan läsa något om det på missionsbiskopens bloggar på webplatsen. Biskop Roland skriver följande:

I slutet av mars 2018 gjorde en delegation från Missionsprovinsen ett besök i Kenya. ELCK hade under hösten 2017 omsider kallat till ett prästmöte och där initierat en önskad och nödvändig försoningsprocess, under tillförordnad ärkebiskop Joseph Ochola Omolos ledning. Han bad Missionsprovinsen om hjälp att bistå i en förestående försoningsprocess i ELCK. Missionsrådet beslutade att en delegation skulle bejaka kallelsen: att Rune Imberg, Bengt Birgersson och undertecknad skulle delta i en försoningskonferens i Nairobi den 26–28 mars. Kostnader för resor och konferens har belastat vårt konto för insamlade medel till Kenya.

Konferensen genomfördes i god anda och utmynnade i följande beslut/pressmeddelande av den 28 mars 2018: ELCKs upprättade försoningskommittés konsultationer vid Scripture Mission i Nairobi avslutades idag. Vi tackar Gud för vis rådgivning från Missionsprovinsens i Sverige delegation, ledd av missionsbiskop Roland Gustafsson. Efter ingående överläggningar beslutades följande: Att en tre-dagars konferens genomförs för alla ELCKs biskopar på lämplig plats, i syftet att kollegiet tillsammans kan samtala om och reflektera över det aktuella läget i kyrkan och komma med förslag på lösningar till den aktuella krisen. Att representanter från alla ELCKs missionspartners möter kyrkoledningen för överläggningar om krisen. Det noterades att de aktuella problemen inte enbart är inhemska. Att försoningskommitténs fortsatta arbete sätts i relation till de två ovan angivna punkterna.
– Bed för ELCK!

Processen har varit lovande och ledde till en ny konferens i Nairobi den 14–17 maj 2018, där undertecknad deltog. De flesta ELCK-biskoparna var närvarande och enighet fanns att fortsätta och fullfölja försoningsprocessen.

Så blev fallet genom en ny samling på Matongo den 3–4 juli, där biskopskollegiet och försoningskommittén var närvarande. Söndagen den 22 juli kommer alla ELCKs församlingar att inför HERREN lyfta fram det pågående arbetet i tack och förbön.

För mer information – se blog.missionsprovinsen.se

+Roland Gustafsson