Kenya-gäster

24 januari, 2013

Två präster från den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) besökte Sverige under tiden 29 december 2012–27 januari 2013. Besöket har arrangerats av Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner.
Pastorn Benjamin Lemosiarbetar som generalsekreterare i det centrala stiftet i ELCK och pastorn Samwel Langat har verkat i ett antal olika ELCK-församlingar och även som kaplan för Bethesda Children Ministry i Nakuru.

Den 20 januari besökte Kenya-gästerna Kvillebäckens församling i Göteborg och påföljande dag Församlingsfakulteten i Göteborg, där de förmedlade information till studenter och lärare om det pågående arbetet i Kenya.
Vid besöket gavs tillfälle för samråd med gästerna om Missionsprovinsens insamling till Taita Taveta-arbetet. Generalsekreterare Lemosi uttryckte sin tacksamhet för det engagemang som finns i Sverige för ELCK:s arbete och nämnda projekt. Samtidigt beklagade han att den centrala synoden ännu inte lyckats slutföra och precisera hur insamlade medel på bästa sätt skulle kunna komma regionen tillhanda. Lemosi redogjorde för hur man överväger att renovera ett befintligt projekt eller att investera i ett helt nytt åtagande i området. Generalsekreteraren vädjade till oss i Missionsprovinsen att ha tålamod, i förhoppning om att synoden snarast möjligt kan förmedla sitt beslut i frågan. Från Missionsprovinsen meddelades att vi är redo att överföra insamlade medel så snart ELCK fattat beslut om hur projektet på bästa sätt skall kunna genomföras.
Kenya-gästernas rapport andades av optimism på många olika sätt. Gud är trofast och verksam – människor nås av evangelium till frälsning. Bekymmer av olika art och slag finns, mitt i framgångarna. Gästerna uppmanade till förbön för ELCK, för Kenyas land och folk, inte minst med tanke på att landet i mars 2013 står inför viktiga val av såväl president som ledamöter till parlamentet.

+Roland Gustafsson

Kenyagster

Från vänster – provinssekreterare Bengt Birgersson, pastor Samwel Langat, pastor Benjamin Lemosi och biskop Roland.