Kyrkodag i södra Halland

26 mars, 2024

Lördagen den 16 mars höll Missionsprovinsens södra distrikt kyrkodag i Immanuelskyrkans storslagna lokaler i centrala Halmstad. Det var ett samarbete mellan Sankt Gabriels koinonia i Oskarström, Sankt Matteus församling i Helsingborg och Vallberga Evangelisk Lutherska församling (VELF). Ämnet för dagen var: Att möta Jesus.

Kyrkodagen inleddes med högmässogudstjänst under ledning av kyrkoherde Mattias Lindström, Örkelljunga. Predikan hölls över den gammaltestamentliga texten för Jungfru Marie bebådelsedag, Jesajas 7:e kapitel, med ingångsordet: ”Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket”. Med utgångspunkt för detta belystes hur Ahas, kung under profeten Jesajas tid, hade anförtrotts mycket både genom Guds ords närvaro och genom hans arv som innehavare av Davids tron. När riket hotas av fiender träder Jesaja upp inför kungen för att säga: “Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.” Men Ahas svarade: ”Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov.” Då sade Jesaja: ”Lyssna nu, Davids ätt!” Jesaja uttalar sedan löftet om den kommande Messias. Allt med tillämpning på vårt eget folk som fått så mycket av Gud men ändå, som Ahas, inte vänder sig till Gud utan litar på denna världens makter. Precis som Ahas har vårt folk svarat med otro på Guds ord och löften. Där Guds löften är finns det ljus – där Guds ord inte är råder det mörker.

Men Guds löfte består: han har gett oss löftet om sin Son som ska rädda oss och vara tecknet på att Guds omsorg består. Det fullbordas genom jungfru Marie bebådelse som gör det möjligt att samlas för att möta Jesus idag; i Ordet och sakramenten. 

I gudstjänsten medverkade Adam Davidsson, Åstorp som kantor och som spelade på orgeln från Tostareds orgelfabrik, psalmerna 350, 164, 348, 112 och 132.

Efter lunch fortsatte kyrkodagen med ett föredrag av VDM Rolf Pettersson, Lilla Edet under ämnet Jesus och hans brud. Med utgångspunkt från berättelsen i Johannesevangeliets 4:e kapitel, om Jesu möte med den samariska kvinnan vid Sykars brunn, visar gammaltestamentliga förebilder hur Jesus möter sin brud. Han möter kvinnan vid Sykars brunn på ett ömsint och barmhärtigt sätt utan att vika undan från de mörka sidorna. Så kommer Jesus också till oss för att vi ska avslöjas och upprättas av honom. Särskilt lyftes fram hur Herren i GT framställs som en brudgum och hans förbundsfolk som hans brud. Det framhölls att brunnen fungerade som en plats för äktenskapsförmedling i gammaltestamentlig tid. Mose möter Sippora vid en brunn. Abrahams tjänare står vid brunnen och möter Rebecka som blir Isaks brud. Jakob möter Rakel vid brunnen. När Jesus möter kvinnan i Sykar är det vid Jakobs källa. Den manliga främlingen i ett främmande land möter sin brud vid brunnen. Precis som de gammaltestamentliga exemplen möter Jesus bruden när solen står som högst, när hon ber om vatten vilket leder till trolovning. Profeten Hosea gifter sig med en trolös kvinna, en stor liknelse om Herrens trofasthet mot ett trolöst folk. Jesus har trolovats med sitt folk, trots deras synd och avfall.

I samband med föredraget framfördes en hälsning från biskop Arne Olsson, som vid nyheten om kyrkodagen bett Rolf Pettersson att ”hälsa vännerna i Halmstad så hjärtligt”. Vid gudstjänsten tillkännagavs biskop Arnes bortgång (2024-03-12) och det lästes tacksägelse över honom.

Efter föredrag och fika hölls ett panelsamtal mellan Rolf Pettersson, biskop Bengt Ådahl och Adam Davidsson över ämnet: Var hittar Jesus sin brud idag? Samtalet hölls med utgångspunkt från 1 Mos 26:18-19: ”Isak grävde på nytt fram de vattenbrunnar som hade grävts på hans far Abrahams tid men fyllts igen av filisteerna efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade gett dem. När Isaks tjänare grävde i dalen, fann de en källa med rinnande vatten”.

Frågor som lyftes var: Var hittar Jesus sin brud idag? Var finns brunnarna där Jesus kan möta oss? Vad är det som hindrar oss från att komma till brunnarna? Alltså hur vittnar och missionerar vi vid brunnarna där människor samlas i vår tid och hur leder vi människor till gudstjänstfirande i ande och sanning?

Kyrkodagen avslutades med psalm 59 varefter biskop Bengt lyste välsignelsen över de församlade.

Till kyrkodagen samlades ett 30-tal personer, mestadels hemmahörande i södra Halland och nordvästra Skåne. Det var den andra kyrkodagen i samma lokaler – den första hölls i september 2023

Be gärna för Missionsprovinsens fortsatta arbete i denna del av vårt land, att församlingsarbetet ska kunna spira i södra Halland med omland.

Andreas Karlgren
Distriktsledare