Missionsprovinsens identitet – Hva er Det evangelisk-lutherske stift i Norge?

25 september, 2015

I förra numret av Sändebrevet kunde vi läsa dekanen Juhana Pohjolas svar på frågan om finska Missionsstiftets identitet. Biskop Thor Henrik With från vårt systerstift i Norge har skrivit om identitet i Det evangelisk-lutherske stifts i Norge nyhetsblad Lys og Salt, september 2015. Läs, begrunda – och ge gärna respons!


Hva er Det evangelisk-lutherske stift i Norge?

Som organisert stift er Det evangelisk-lutherske stift i Norge nokså nytt, selv om en samling av menigheter under biskop Børre Knudsens tilsyn har vært en realitet siden 1997. Derfor er det naturlig at Stiftet nå presenterer seg overfor dem som spør: hva er Det evangelisk lutherske stift i Norge? Det presise og forpliktende svaret på dette finner man i det første kapitlet av Grunnreglene våre: Identitet og grunnlag. Her vil vi presentere den første av de tre paragrafene i dette kapittelet.

   Paragraf 1 i grunnreglene er formulert slik: ”Det evangelisk-lutherske stift i Norge omfatter valgmenigheter og gudstjenestefellesskap, det er forsamlinger av de hellige i hvilke evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rett. Det viderefører Den norske kirkes felleskirkelige og lutherske kirkelige lære og tradisjon.”

   Denne paragrafen kan vi kalle ”identitetsparagrafen”, den sier hvem vi er. For det første sier den at vi er et ”stift”. Det er et annet ord for det som ofte kalles bispedømme. Men ordet ”stift” hjelper oss til å unngå å peke mot biskopens styringsmakt, ”bispe-dømmet”, slik det liknende ordet ”konge-dømmet” peker på en konges styringsmakt. Det er ikke biskopens styringsmakt som definerer stiftet. Derimot er det stiftets ”forsamlinger av de hellige i hvilke evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rett” som definerer det. Identitetsparagrafen viser altså til Den augsburgske trosbekjennelse sin forståelse av hva kirken er. Og paragrafen sier rett og slett at Det evangelisk lutherske stift er en del av kirken, et stift i Guds kirke. Det er verken en demokratisk organisasjon, slik som misjonsorganisasjonene, heller ikke en stiftelse med religiøs basis, eller en aksjonsgruppe. Og det er ikke definert av et formål, av noe det skal oppnå. Det er definert av det som stiftet er: en del av Guds kirke i et landområde.

Stiftet er en del av kirken, og kirken er forstått som ”forsamlinger av de hellige i hvilke evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rett”. Det består nærmere bestemt av valgmenigheter og gudstjenestefellesskap. Stiftet består altså av mennesker som regelmessig kommer sammen til gudstjenester, der både Guds Ord og de hellige sakramentene forvaltes rett. Derfor består Stiftet ikke av bibelgrupper, foreninger eller arbeidsgrupper, selv om disse kan ha gode, kristelige formål, for eksempel knyttet til bibelstudium, misjon, innsamling eller annen kristen virksomhet.

   Stiftet er altså gudstjenestefeirende menigheter i et geografisk område, sammensluttet og under en biskops tilsyn. For å være et virkelig stift trenger det ikke godkjenning av noen annen myndighet, heller ikke registrering som ”trossamfunn” etter statens regelverk. Men som en del av kirken kan det ikke la være å ha fellesskap med, eller søke fellesskap med, andre deler av den samme kirken, enten de kaller seg stift, provins eller kirkesamfunn, og uansett i hvilket land de befinner seg.

   Til slutt sier identitetsparagrafen noe om Stiftets røtter: ”Det viderefører Den norske kirkes felleskirkelige og lutherske kirkelige lære og tradisjon.” Røttene til Stiftet er Guds rette kirke gjennom alle tider, den som begynte hos Jesus og apostlene og har bestått gjennom historien. Den bærer med seg det sant ”felleskirkelige”, og Stiftet fører det videre. Stiftet vedkjenner seg at Ordet og sakramentene, som kirken alltid har levd av og overlevert til nye generasjoner, er formidlet til oss gjennom luthersk lære og kirkeliv. Det har kommet til oss som lever nå gjennom Den norske kirkes formidling, først og fremst som et læreinnhold, men også gjennom de tradisjonene som ligger i gudstjenestelivet og i andre menneskelige ordninger for livet i kirken. Kirken trenger aldri å ”finnes opp” på nytt.

   Det evangelisk-lutherske stift i Norge er altså et fellesskap av norske menigheter, sammenknyttet som stift etter gammel kirkeskikk. Som fellesskap av rette menigheter er stiftet en del av Guds synlige kirke, den som har bestått i verden siden sin begynnelse hos Jesus og apostlene.

+Thor Henrik With
Det evangelisk-lutherske stift i Norge