Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid

Detta nätverk kom till för flera år sedan på initiativ av For Bibel og Bekjennelse (FBB). Några år tillbaka bjöds Missionsprovinsen in, liksom också våra systerstift i Norge och Finland, och vi har flera gånger rapporterat om detta arbe­te som för samman olika lutherska kyrkor och kyrkliga rörelser.

Årets samling den 6–8 februari 2017 ägde rum på Høgsveen i närheten av Hamar. Programmet fokuserade på mission.

Ett teologihistoriskt föredrag av pro­fessor Knut Alfsvåg, Stavanger, hade titeln: Mission och dialog i den lutherska reformationen. Den aktuella missionsde­batten belyste professor Arne Redse, bl a Oslo, i lutherskt perspektiv. Tilsyns­mann Rolf Ekenes från Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK) talade om Missionsutmaningar i närkontexten. Jan Bygstad berättade om mis­sionsarbete och dopunder­visning bland invandrare i Bergen.

Nätverket gör det möjligt för de medverkande dels att bekanta sig personligt med varandra, dels att göra sam­manhangen kända för de öv­riga. Bengt Birgersson och Jakob Okkels deltog för Missionsprovinsens del.

Läs mera här och här.

Fotot (Toril Asp) visar deltagarna på Høgsveen Retreat- og Gjestegård: Asbjørn Hjorthaug, Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Thor Henrik With og Richard Skollevoll, Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Knut Alfsvåg og Arne Redse, (foredragsholdere); Bengt Birgersson og Jakob Okkels, Missionsprovinsen i Sverige; Rolf Ekenes og Jan Bygstad, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK); Alf Danbolt, Den lutherske kirke i Norge (DlkiN): Sverre Langeland, Johanneskretsen, Erik A.H. Okkels og Boe Johannes Hermansen, For Bibel og Bekjennelse (FBB); Jo Hedberg, Bønn for Den norske kirke; Leif G. Jensen og Sigmund Hjorthaug, Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark, (ELFK) og Ulf Asp (värd).