Nordiska stiftens gemenskap

Den 7 november 2015 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Missionsprovinsen, Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Enligt avtalet är det gemensamma biskopsmötet ett samarbetsorgan mellan stiften. Detta forum samlas två gånger per år för att diskutera frågor kring stiftens arbete.

Missionsprovinsen etablerades 2003 och under 2005 vigdes den förste biskopen och de första prästerna. Det finns f n 15 församlingar som är knutna till Missionsprovinsen.

Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland, som har sina rötter via Missionsprovinsen, konstituerades 2013. Samma år vigdes den förste biskopen. Missionsstiftet i Finland har drygt 30 församlingar.

Det evangelisk-lutherske stift i Norge har sina rötter i församlingar som bildades under biskop Børre Knudsen under senare delen av 90-talet. Stiftet fick via Missionsprovinsen sin förste biskop 2012 och året därpå fastställdes stiftet sina stadgar. Det norska stiftet har fem församlingar.

Vid biskopsmötet i Göteborg den 4–5 april diskuteras bl a följande ärenden:

Äktenskap
Äktenskap och familjeliv har under många år varit under press p g a det stora antalet skilsmässor, som genom flera decennier präglat samhället. Det är en viktig pastoral utmaning för de samarbetande stiften att hjälpa de människor som upplever sitt äktenskap hotat eller har fått se det upplöst.

Det är en stor angelägenhet för stiften att genom församlingarna stärka det kristna äktenskapets ställning som Guds gåva, kallelse och ram för familjen. Denna bibliska sanning var länge en självklarhet i samhällets självförståelse, men har under senare år blivit alltmer problematiserat genom en ny äktenskapsförståelse och -lagstiftning.

Vid biskopsmötet kommer äktenskapet att behandlas utifrån dessa pastorala och principiella perspektiv. 

Identitet
Stiften i denna nordiska gemenskap behöver förhålla sig till respektive lands lagstiftning. Missionsprovinsen i Sverige arbetar med frågan om registrering som eget trossamfund både utifrån ett juridiskt perspektiv och ett teologiskt. Flera faktorer spelar en roll när en lösning skall finnas, och med variationer gäller detta också i de övriga stiften.

Identiteten präglas alltid av den historien man bär med sig och därför kommer biskopsmötet att långsiktigt behandla frågan vid sina samlingar.

Ekumenik
Missionsprovinsens Läronämnd har under ett antal år arbetat med frågor kring ekumenik, vilket resulterat i ett dokument som nu delats med systerstiften i Norden. Här betonas på Skriftens och bekännelsens grund vikten av läro- och kyrkogemenskap. Vidare görs en distinktion mellan ”communio in sacris” och ”communio in externis” (gemenskap i Ordet och sakramenten respektive i yttre förhållanden). Det finns utrymme för – och behov av – ekumenisk dialog också över konfessionsgränserna.

Det blir värdefullt att få ta del av systerstiftens erfarenheter och synpunkter på detta dokument.

Internationella kontakter
I januari 2016 möttes biskoparna från de nordiska lutherska stiftens gemenskap och representanter för International Lutheran Council (ILC) i Göteborg. ILC är en global organisation som samlar närmare 40 lutherska kyrkor till gemensamt stöd och teologiskt arbete. Vid samtalen lades grunden för en påbörjad och fortgående process, att de nordiska stiften söker om medlemskap i ILC. För Missionsprovinsens del togs beslut vid konventet i oktober 2016, som det lyder i protokollet: “… att ge Missionsbiskopen och Missionsrådet i uppdrag att förbereda och ansöka om medlemskap i ILC för att medverka i den internationella lutherdomens inbördes stöd och uppmuntran och vittnesbörd för världen.” Liknande beslut fattades i Finland och Norge under 2016. Dessa ansökningar finns nu på ILCs bord och blir troligtvis behandlade under det närmaste året. I bästa fall kan anslutning ske vid ILCs globala konferens under hösten 2018.

Som ett led i denna process har vi fått inbjudan att delta i ILCs regionala Europakonferens i Wittenberg/Berlin i juni 2017.

Roland Gustafsson                             Jakob Okkels
Missionsbiskop                                  Biskopens adjunkt

Mer information om de nordiska stiften finns på webbplatsen under Internationella nyheter. Länkar till dem finns under fliken International.