Prästvigning och kyrkokamp

9 november, 2010

För några veckor sedan (oktober 2010) besökte jag Helsingfors. Ett viktigt steg för Lut­herstiftelsens i Finland verksamhet har varit att etablera ett särskilt kon­sistorium. Detta kunde genomföras i enlighet med Provinskonventets be­slut (jfr Provinssekreterarens rapport i sept 2010) och i samband med det första sam­manträdet, fredagen den 1 oktober, förrättades prästexamen av fyra kandidater.

PrstvignOkt2010

2 oktober 2010 vigde biskop Matti fyra präster i Helsingfors, assisterad av biskoparna Roland och Göran. Vända mot kameran från vänster bp Matti, bp Roland, Juhana Pohjola, dekan i Luther-säätiö

Lördagen den 2 oktober hölls en högtidlig prästvigning och hög­mässa i Det heliga hjärtats kapell. Biskop Matti Väisänen, biträdd av biskop Göran Beijer och un­dertecknad, vigde fyra kandida­ter till helig tjänst: Sami Liukko­nen, Markus Nieminen, Eero Pih­lava och Jani-Matti Ylilehto.

Lutherstiftelsen i Finland har nu upp emot 25 fungerande koino­noior och ett prästkollegium med närmare 20 präster.

Söndagen den 3 oktober hade jag förmånen att besöka Markus-koi­nononian och predika i högmäs­san. F.n. hyr man Frälsningsar­méns gudstjänstlokal i centrala Helsingfors som rymmer c:a 100 personer. På sikt är lokalen för liten, varför man söker efter ett mer ändamålsenligt alternativ.

Under de senaste månaderna har kyrkokampen i Finland tillspet­sats på flera sätt. Fem biskopar i den Evangelisk-lutherska kyrkan (ELKF) har visat en positiv in­ställning till vigsel av samkönade par. En av dem, Irja Askola – kyr­kans första kvinnliga biskop, in­stallerades så sent som i septem­ber månad. Bibel- och bekännel­setrogna sammanhang har pro­testerat och hotat med bojkott av de fem biskoparna.

I mitten av oktober vållade ett TV-program stor uppståndelse. En kristen riksdagskvinna hade i programmet en tydlig bekännelse om vad Bibeln lär angående ho­mosexualitet och äktenskap, me­dan en av kyrkans biskopar hade en mindre klar bekännelse. I för­längningen har polariseringen blivit så påtaglig, att mer än 30 000 medlemmar under en vec­kas tid lämnade ELKF. En analys skulle kunna utröna olika skäl till denna missnöjesyttring, men man kan anta att en del uppger sitt medlemskap därför att bis­koparna sviker sitt herdeuppdrag och att kyrkan därmed blir ove­derhäftig.

Ett ärende har nyligen aktuali­serats i landets högsta rättsin­stans, HD. Bakgrunden är ett gudstjänsttillfälle från 2007 där en manlig präst av samvetsskäl vägrade att samarbeta med en kvinnlig präst. Det ledde till att kvinnan i upprördhet lämnade gudstjänsten. Mannen har sedan dess dömts till böter i flera in­stanser, men nu tog HD för första gången upp frågan. Beslutet, som är prejudicerande, innebär att manliga präster inte får diskrimi­nera kvinnliga präster genom att vägra samarbete med dem. Det är uppenbart att situationen där­med blivit allt mer utmanande för dem som vill hålla fast vid Herrens ord och inte förneka hans namn.

+ Roland Gustafsson