Provinssekreterarens rapport feb 2011

16 februari, 2011

Om Missionsprovinsens Norgekontakter
Vi kallar oss f.n. för Missionsprovinsen i Sverige och Finland. Ända från starten av Missionsprovinsen har Finland varit en viktig del av arbetet, och vi har stått tillsammans. Under förra året tog utvecklingen för Missionsprovinsen i Finland stora steg, när biskop Matti Väisänen vigdes för sitt uppdrag i Finland. Under hösten bildades också det finska konsistoriet, som omedelbart kunde hålla prästexamen med fyra unga män. Så kunde biskop Matti hålla sin första prästvigning i oktober i Helsingfors. Men nu pågår också viktiga ting, som handlar om Missionsprovinsens relation till trossyskon, församlingar och kyrka i landet på andra sidan kölen. Denna rapport ska därför handla om kontakter som Missionsprovinsen har i Norge.

Två norska biskopar vid biskop Arnes vigning, m.m.
Det är nu sex år sedan Arne Olsson vigdes till biskop. Vid den högtiden fanns två norska biskopar med som assistenter. Den ene var biskopen i Den Norske Kirke i eksil (Exilkyrkan), Børre Knudsen, från Balsfjord i trakten av Tromsø i Nordnorge. Den andre var dåvarande biskopen i DELK (Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn), tillsynsmann Ulf Asp, numera boende i Oslo.
Ända sedan planläggningsarbetet 2002-2004 har ordföranden för For Bibel och Bekjennelse (FBB), Thor Henrik With, deltagit som observatör i arbetet. Han är medlem i prästkollegiet och suppleant i konsistoriet. Han är också ledare för en koinonia i Trondheim, där han bor med sin hustru Marianne.

Tre valgmenigheter i norr
Ut från det arbete som pågått inom Exilkyrkan finns nu tre församlingar i norr (i Tromsö, Balsfjord och Kautokeino i norska Finnmarken), som betjänas av präster, som är medlemmar i Missionsprovinsens prästkollegium: pastor Gunnar Ødegårdstuen och pastor Erik Okkels. Dessa två är vigda av biskop Børre Knudsen. Sedan deras biskop pga. sjukdom har måst lägga ner sitt ämbete pågår samtal däruppe om en efterträdare till biskop Børre. Vid biskop Arnes sista besök i Tromsø som biskop i anslutning till en temahelg om äktenskapet, så var också biskop Børre närvarande. Det var då han tillkännagav att han slutar som biskop. Han hade ett avskedsbrev i sin hand, som han lade i biskop Arnes hand. Detta har uppfattats som att han vädjade till Missionsprovinsen om hjälp i arbetet med en efterträdare till honom. Valgmenigheterna har bildat en biskopsvalkommitté för detta arbete.

Broderliga samtal
Exilkyrkan har under de ca 15 år den existerat letts av tre präster, varav den ene har varit biskop Børre. En viss spänning och oklarhet råder mellan delar av Exilkyrkan och valgmenigheterna i norr. Biskop Roland och jag mötte här i Göteborg i januari prosten Per Kørner, Strandebarm, och pastor Ludvig Nessa, Fredrikstad, för broderliga och öppna samtal om svåra interna frågor och om framtiden.

Vänförsamlingar
DELK:s församling i Bergen under ledning av pastor Jan Bygstad har inbjudit Missionsprovinsens koinonia, Kvillebäckens gudstjänstgemenskap i Göteborg, där undertecknad är pastor, att upprätta ett vänförsamlingsförhållande. Styrelsen för Kvillebäcken har beslutat att inleda ett närmare samtal om detta vid ett besök i Bergen i höst. Detta kan ses som en del av Missionsprovinsens Norgekontakter.

Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid
Till sist, men inte minst, ska här nämnas om det nätverk som för ett par år sedan bildades till stöd för ett närmare samarbete i olika kyrkliga frågor. För fjärde gången möttes representanter för detta nätverk i februari för fortsatta överläggningar på Høgsveen i trakten av Hamar. De kyrkor, församlingar och organisationer, som främst deltar i detta är ovannämnda
1) FBB (som f.ö. har sitt sommarmöte på Örtagården, Lane Ryr, den 8-11 juli i år),
2) valgmenigheterna i Tromsø-området, 3) DELK, 4) Carissimi (en sammanslutning av präster i norska kyrkan, som pga. av biskoparnas gemenskap i frågan om utövad homosexualitet begär alternativ biskoplig tillsyn),
5) Den Lutherske Kirke i Norge och 6) Missionsprovinsen. Några fler församlingsgemenskaper finns också med i samtalen. Förhoppningsvis kommer en rapport om detta i nästa Sändebrev.
BengtBirgerssonAv ovanstående kan man utläsa behovet av förbön: bön för fortsatta samtal, för överläggning om svåra förhållanden, bön för framtida samarbete, bön för biskopstillsättning, liksom bön att vi i Missionsprovinsen ska förstå vad som kan vara vår uppgift till stöd för våra norska trossyskon.

Med vänlig hälsning
Bengt Birgersson
Prost, provinssekreterare