Provinssekreterarens rapport — juli 2011

7 juli, 2011

Något om arbetet i Finland
I en tydlig vision om att bygga Kristi kyrka på nytt i Finland arbetar finska Lutherstiftelsen målmedvetet och kraftfullt. I klarhet över att vi är inne i en ny tid, en efterkonstantinsk tid där inga välgrundade förhoppningar finns om att de gamla nationalkyrkorna ska resa sig igen, arbetar man medvetet på att bygga församlingar. Dessa församlingar byggs helt utan statliga eller kyrkokommunala pengar, och därför måste finansieringen se helt annorlunda ut. Istället för att satsa på att skaffa dyra byggnader hyr man in sig där det är möjligt, ofta i Adventistkyrkor, som själva firar sina gudstjänster på lördagar. Man satsar sina pengar på att kunna betala lön till sina präster, eftersom det som en församling behöver är en pastor, som kan förvalta Ordet och sakramenten. Inom Lutherstiftelsen har man också lagt ner stor möda på att förbereda sina präster för deras tjänst i en ny tid.

Prästmöte
För undertecknad framstod detta senare mycket klart i samband med ett prästmöte, som hölls i början av juni utanför Salo, där nästan alla Lutherstiftelsens präster var samlade under några dagar. Den starka gemenskapen prästerna emellan var mycket påtaglig. Man känner varandra väl, eftersom man har skype-konferens varje vecka. Man delar ofta med varandra hur man faktiskt har det, glädjeämnen likaväl som svårigheter. Av Lutherstiftelsens c:a tjugo präster har tolv vigts inom Missionsprovinsen, åtta av biskop Arne och fyra av biskop Matti. De unga prästernas förmåga/gåva att förkunna blev mycket tydlig i de många tideböner med predikan som hölls under dessa dagar. En kväll, när det var tillfälle till bastubad, så var det också tid för prästerna att – om man så ville – få gå till bikt hos sin biskop.

Corpus Christi
En ungdomskonferens under namnet Corpus Christi, som under 2009 och 2010 hölls i Varberg hölls i år i Kristinestad, mitt emellan Vasa och Björneborg. Här var finska Lutherstiftelsens unga medarbetare, präster och andra, i hög grad engagerade. C:a 200 ungdomar samlades från Finland, Sverige, Lettland, Norge, Tyskland och USA för att fira gudstjänster, lyssna på solid biblisk undervisning, vara tillsammans i sund glädje under fyra dagar. Bland dessa unga människor finns ett embryo till en äkta reformatorisk förnyelse i Norden. Det var stort att få vara en del av lärarna/prästerna, som fick ta med dessa ungdomar i nådens skatter.

Ett möte med representanter för Missourisynoden
Biskop Roland, Jakob Okkels och undertecknad mötte för några veckor sedan två från Missourisynodens ledning, vilka var på resa i Norden. I någon mån skedde detta i förlängningen av den resa till USA, som undertecknad skrev om i förra numret av Sändebrevet. Det var Dr. Al Collver, som är högra hand åt Missourisynodens president (”ärkebiskop”) när det gäller framför allt frågor om kyrkogemenskap. Och det var pastor Daniel Preus, som är en av synodens vicepresidenter. Vi hjälpte dem att något bättre förstå den kyrkliga situation i vilken Missionsprovinsen befinner sig. Ett resultat av samtalen blev att vi enades om att undersöka möjligheterna till gemensamma lärosamtal för att eventuellt finna vägen till en uttalad och formaliserad relation mellan Missionsprovinsen och Missourisynoden.

Med vänlig hälsning

Bengt Birgersson
Prost, provinssekreterare