Synden är försonad och Anden utgjuten

23 maj, 2015

– Pingstbetraktelse –

I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.” När de nu var samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen” (Apg 2:1–11).

Vi har lämnat Påsken och Kristi himmelsfärdsdag bakom oss och är på väg in i kyrkans nästa festcykel. Vi kallar den Trefaldighetstiden, medan våra bröder och systrar i Lettland kallar denna tid av kyrkoåret för Pingsttiden. Pingsten inföll under en av de judiska högtiderna som kallas för Veckohögtiden (2 Mos. 34:22). De firade det ögonblick då Gud gav sitt folk budorden på berget Sinai. Gud visade sig på berget genom stormen och elden. Här blev Israel Guds utvalda folk – Guds församling – ett heligt folk (2 Mos. 19: 6ff).

På ett annat ställe i Gamla testamentet, hos profeten Jeremia läser vi att Gud en gång skall ingå ett nytt förbund med sitt folk. Guds bud skall då inte vara inristade på tavlor av sten utan kommer att skrivas in i människors hjärtan (Jer. 31:33). Guds folk kommer att bli utrustade med kraft ifrån höjden, en kraft som verkar i deras inre och som hjälper dem att leva efter Guds vilja, att leva i Guds kärlek.

Påskens glädje
Detta löfte uppfylldes genom Jesus Kristus. På Långfredagen, klockan nio på förmiddagen, restes Jesus kors på Golgata utanför Jerusalems murar. Han blev korsfäst och dödad för vår skull. I stället för att vi, på grund av vår synd och bortvändhet från Gud skulle dömas och för evigt bli fördrivna från Guds ansikte så gick Jesus in i vårt ställe. Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? löd Herrens ord från korset då han dog i vårt ställe. Jesus blev så vår Frälsare. Han och ingen annan ger världen liv.

Tidigt på Påskdagen uppstod Jesu från de döda. Det var en fullständig och förkrossande seger över döden, synden och alla onda krafter. På Kristi himmelsfärdsdag, när Jesus besteg tronen i himlen för att sitta på Faderns högra sida, befallde han sina lärjungar att stanna i Jerusalem tills de utrustats från höjden, det vill säga blivit fyllda av den Helige Ande. De skulle då få kraft att vara vittnen om Jesus i Jerusalem och runt om över hela världen.

Pingstens under
Omkring klockan nio på morgonen på Pingstdagen så var det som om en storm drabbade Jerusalem. Över apostlarna kom det som tungor av eld – de blev fyllda med den Helige Ande. Folk kom från alla håll för att se vad som hade hänt. De var pilgrimer från hela världen. Folket träffade lärjungarna till Jesus och hörde dem sjunga och vittna om Guds ära och väldiga gärningar. Det var något ovanligt, konstigt med lärjungarnas lovsång. Det var inte bara på hebreiska som de sjöng och lovade Gud. Ledda av Anden sjöng och vittnade lärjungarna på många olika språk. Pilgrimerna kunde höra evangeliet på sitt eget språk och förstå Guds frälsningsverk genom Jesus Kristus.

Det står skrivet att människor känslomässigt reagerade olika när de hörde lärjungarnas vittnesmål. Några undrade om vad som hände. En del gladdes med apostlarna, medan andra reagerade negativt. Tänk dig — du reser någonstans utanför Sverige. Du kommer in i en byggnad och plötsligt får höra lovsånger på svenska! Jag skulle bli förvånad, men också mycket glad, om jag kom in i en utländsk kyrka och möttes av lovsång och förkunnelse på mitt eget språk.

Jesus Kristus – vår uppståndne och levande Herre utgöt sin Helige Ande över sina lärjungar, över sitt folk. Från denna stund blev de utrustade med kraft från höjden till att vara vittnen om Jesus och evangeliet i hela världen. Anden hjälper Guds folk så att de inte förblir i själviskhet eller förlamas av denna världens sorger och bekymmer, utan blir effektiva vittnen om frälsningen i tro på Jesus.

Uppfylld av Anden
Av denna anledning är det viktigt att vi låter oss fyllas av Anden. Det är en process som på dopets grund sker varje dag i gemenskapen med vår Herren. Det sker genom bibelläsning och bön. Det sker då vi möts för att gemensamt lova och tacka Gud i gudstjänsterna och när vi tar emot nattvarden. Genom nådens medel förnyas och stärks tron på Jesus. Under Helige Andes ledning följer frukt som ger välsignelse för Guds rikes utbredande i en mörk och vilsen värld.

Jesus sade: … Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen (Luk. 6:45). Ett hjärta fyllt med Jesu kärlek får konsekvenser för omgivningen. Ett hjärta fyllt av Anden visar andra människor vägen till Jesus. I Anden sjunger hjärtat lovsång och jublar över Guds väldiga gärningar genom Jesus Kristus.

När människors hjärtan fylls med världens värderingar och synd så börjar de att jämföra sig med andra och söka efter världslig rikedom och framgång. Själviskheten lägger sig som ett lock över hjärtat och hindrar dess lovsång till Gud. Kärleken till Jesus hålls tillbaka och kan i värsta fall kvävas helt och försvinna.

Anden hjälper oss att se och bedöma världen vi lever i. Då avslöjas lögnerna och vi blir rustade. Den Helige Ande utgjuts över Guds kyrka, och ”vittnar med vår ande att vi är Guds barn” (Rom. 8:17). I tro är vi kallade att leva och låta oss ledas av Anden. Aposteln Paulus uppmanar:

Men du gudsman, … sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till … (1 Tim. 6:11–12). Amen!

Magnus Olsson
präst