Taita Taveta — uppföljning

30 april, 2011

Missionsprovinsen har på flera sätt en speciell relation till den Evangelisk-lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK). Därför har vi med glädje och tacksamhet förmedlat stöd till ett pågående nybrottsarbete i den sydöstra delen av landet, i Taita Taveta-området. Vi har tidigare rapporterat om detta (se artikeln Taita Taveta i Kenya, november 2010).

Generalsekreteraren i den Centrala Synoden, Mark Anariko Onunda, skriver i sin rapport nyligen följande:

Efter det att jag förmedlat min förra rapport har jag besökt Taita Taveta-pastoratet tre gånger. Utmaningarna är fortfarande stora, inte minst behovet att förse medarbetarna med relevant teologisk utbildning. Pastor Alex är verksam som ensam präst i elva församlingar, bistådd av tio medhjälpare/predikanter, de flesta av dem med frikyrklig bakgrund. Ett kyrkcentrum har köpts, bl.a. tack vare anslag från Missionsprovinsen. Vi planerar för renovering av dessa lokaler som i sin tur kommer att ge intäkter till det pågående arbetet.
   Pastoratet har ännu ingen utvecklad kyrkostruktur. Församlingarna fungerar under enkla förhållanden; enbart en av dem har en semi-permanent kyrkobyggnad. Ett par församlingar i det närbelägna Oliktoktok, ett massaj-talande område, bedriver ett tynande arbete andligt ledarskap saknas. Högst upp på prioriteringslistan står det för det första: utbildning, för det andra: utbildning och för det tredje: utbildning!

Besök synodens hemsida: ELCK Central Diocese.

Missionsprovinsen har sedan 2006 mottagit gåvor till ”Internationell Mission” på drygt 200 000 kronor, varav drygt 100 000 kronor har förmedlats till ELCK och projektet i Taita Taveta. — Varmt tack för gåvorna!

ELCK har kallat understödjande partners, missionsorganisationer/kyrkor, till s.k. konsultationer i Nairobi den 12—15 september 2011. För första gången kallas Missionsprovinsen att delta vid överläggningarna med två personer. Missionsrådet har beslutat att bejaka kallelsen och planering pågår inför denna resa.
   Ett Kenya-besök i september bör från Missionsprovinsens sida inkludera inventering och uppföljning av arbetet i Taita Taveta. Eventuellt skulle det kunna kombineras med några dagars kursverksamhet, eftersom ELCK-ledningen framfört behovet av teologisk utbildning. Mer om detta senare — efter samråd med ELCK-ledningen.

+Roland Gustafsson
Kyrkcentrum_Taita_Taveta