Ett fritt stift för kristna i Sverige

Missionsprovinsen är en del av Guds Kyrka i Sverige, ett självständigt stift i Svenska kyrkans andliga tradition. Med den evangelisk-lutherska bekännelsen som grund firar vi traditionella gudstjänster och har en kyrklig struktur med församlingar och präster under tillsyn av en biskop – som i trohet mot Guds ord verkar för evangeliets spridning till Guds ära och till människors frälsning.

Våra församlingar

Missionsprovinsen organiserar ett växande antal  församlingar i Sverige, från Korpilompolo i norr till Lund i söder. 
Internationellt står Missionsprovinsen i kyrkogemenskap med liknande stift i Norge och Finland och ingår också som medlem i International Lutheran Council.

Detta är klassisk kristen tro

Det som alltid och överallt har bekänts av kristna kallas ibland klassisk kristen tro. Här följer några centrala punkter:

Bibeln

att Bibeln helt och hållet är Guds tillförlitliga ord till oss. Genom Bibelns ord lär vi känna Gud vår Skapare och hans vilja. När Ordet läses och predikas talar Guds gode helige Ande till oss.

Treenigheten

att det bara finns EN Gud men att Gud är tre personer, Fadern och Sonen och Den helige Ande. Alla tre personerna tillbeds och äras som Gud.

Jesus

att Jesus Kristus är Guds Son som blivit människa genom jungfru Maria. Att han genom sitt heliga liv, sin död och uppståndelse öppnat vägen för alla människor till gemenskap med Skaparen.

Människan

att människan skapades till Guds avbild, som fullkomligt god och felfri, till att leva i gemenskap med Gud. Adam och Eva gjorde dock uppror mot Gud och allt sedan dess föds alla människor som syndare utanför paradiset.

Genom tro

att den enda vägen till evigt liv hos Gud är genom Jesus och att var och en som tror på Jesus blir räddad och får sin synd förlåten. Denna tro och tillit till Jesus skapar Den helige Ande hos oss när vi lyssnar till Guds ord.

Den dubbla utgången

att Jesus ska komma tillbaka och uppväcka alla döda. De som avvisat Jesus kommer visas bort till evig dom, men alla som tagit emot hans frälsning kommer leva i fullkomlig glädje och frid på den nya jord Gud ska skapa.

Missionsprovinsens Profilutskott

… och han ser svärdet komma över landet …

… och han ser svärdet komma över landet …

Den nya situationen med invasionskriget i Ukraina har väckt mångas undran och oro. Vad kan ske härefter?, frågas det i Signerat-artikeln nedan. Kyrkans uppdrag och den sekulära historien är sammanvävda, och Prosten Bengt Birgersson reflekterar i artikeln om väktaren,...

Generation Z och framtiden

Generation Z och framtiden

Man kan bara önska att kyrkan verkligen vill och kan förmedla det tidlösa budskapet om hoppet i Jesus Kristus också till de yngre generationerna, skriver Anders Alapää i en artikel i Göteborgs Stifts-Tidning (nr 1/2024). Önskan bottnar i den kristna tron, t ex i...

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Fördömelseskräck och frälsningsglädje

Missionsprovinsens prästkollegium bidrar med artiklar i ett antal olika tidskrifter. Oscar Wessman, pastor i Missionsprovinsen i Skaraborg och redaktionssekreterare i Kyrka & Folk, har skrivit en tänkvärd artikel som publiceras här i något bearbetad form (från...

Webbsändningar från

Missionsprovinsens församlingar

Gå direkt till någon av våra direktsändningar genom att klicka på församlingens namn.

Immanuelförsamlingen

kl 11 Sänder via Youtube

Johannes församling

kl 10 Sänder via Youtube

Mariakyrkans församling

kl 10 Sänder via Youtube

Sakeuskyrkan ELF

 kl 11 Sänder via Youtube

Sankt Markus

kl 11 Sänder via Youtube

S:t Johannes församling

kl 10 Sänder via Facebook

Webbsända gudstjänster

Flera av Missionsprovinsens församlingar sänder gudstjänster på internet. De flesta på Youtube. 

Läs mer om detta

 

Sändebrevet

Missionsprovinsen ger sex gånger per år ut en informationstidning som kallas för ”Sändebrevet”. Det sänds ut till alla intresserade. Företrädesvis sänds det ut via e-post, men det går också bra att få det i pappersform. Önskar du få del av Sändebrevet, sänd då dina kontaktuppgifter till sandebrevet@missionsprovinsen.se.

Kalender

  • Mpr MR
    30 augusti, 2024  18:00 - 21:00,

  • Mpr MR
    31 augusti, 2024  09:00 - 14:00,

  • Prästmöte
    13 september, 2024  15:00 - 21:00,

Senaste nyheter

Kyrkoherdetjänst på 50% i Immanuelförsamlingen

Kyrkoherdetjänst på 50% i Immanuelförsamlingen

Annons prästtjänst 50% - 2024 Immanuelförsamlingen i Göteborg grundades år 2006. Idag har vi drygt hundra medlemmar med gudstjänst varje söndag, flera olika barngrupper och en livaktig ungdomsgrupp. Vår kyrka ligger på Hisingen, Göteborg, nära Tuve torg, och har...

Ny prästkandidat

Ny prästkandidat

Den 2 mars 2024 avlade prästkandidat Sahar Sadlovsky Gold prästexamen inför Missionsprovinsens konsistorium. Sahar godkändes och förklarades därför som Sacri Ministerii Candidatus. Sahar är 32 år, och bor med sin fru Maria och deras två barn i Tel Aviv, Israel. Planen...

Missionsbiskopen Arne Olsson in memoriam

Missionsbiskopen Arne Olsson in memoriam

Arne Olsson föddes 1930 och växte upp på en bondgård i Frändefors i södra Dalsland. Bygden präglades av gammalkyrklig fromhet, i den form den fick i Dalsland, med prosten L.M. Engström som främste företrädare. Som barn fick Arne nöja sig med folkskola, men han fick...

Kyrkodag i Stockholm den 13 april

Kyrkodag i Stockholm den 13 april

Lördagen den 13 april samlades knappt 20 personer i centrala Stockholm. Kyrkodagen hade ämnet Det som bryter ned och det som bygger upp. Utifrån det första ledet, "Det som bryter ned", inledde Martin Helgesson, predikant i Roseniuskyrkan (ELM) och verksam inom...

Provinssekreteraren har ordet – april 2024

Provinssekreteraren har ordet – april 2024

En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss ofta och på olika sätt. Vi möter döden i nyheterna eller mera påtagligt när någon närstående dör. Döden påminner oss om gåvor och gemenskap som vi fått ta del av och om vikten av att ta vara på den tid vi får. Det hör inte...

Biskopskonferens i Lettland

Biskopskonferens i Lettland

Biskop Hanss Martins Jensons har fr o m 2003 tjänstgjort som präst i Lettlands evangelisk-lutherska kyrka och är sedan 2016 biskop i Liepaja stift. Tack vare hans svenska rötter, har han under årens lopp fortsatt att odla goda kontakter med svensk-kyrkliga sammanhang,...

Rapport från Profilutskottet

Rapport från Profilutskottet

Profilutskottet (PrU) är Missionsrådets särskilda kommitté för profilfrågor, bl a med uppgift att bevaka vad som händer i samtiden och vilka utmaningar Missionsprovinsen genom detta ställs inför.  Tillbakablick Verksamheten påbörjades hösten 2020 och kommittén...