Äktenskapsfrågan i Tromsö

3 oktober, 2009

Den 25-26 september deltog biskop Arne Olsson med sin adjunkt Jakob Okkels i en fin och givande temahelg om äktenskapet. Tre ”valgmenigheter” (församlingar) i Nord-Norge stod bakom det välbesökta arrangemanget som ägde rum på Fjellheim bibelskola i Tromsö. Bakgrunden var en ny äktenskapslag som Stortinget satte i verket vid årsskiftet. Lagen stadgar endast ett äktenskap mellan två av antingen olika eller samma kön – ett såkallat könsneutralt äktenskap.

Filosofen Nina Karin Monsen, Bergen, som engagerat sig mycket i debatten i Norge och mottagit ”Fritt Ords” stora pris för den skull, var en av huvudtalarna. Hon påpekade i sin analys hur omvälvande denna nya lagstiftning är för både samhällets uppfattning om äktenskapet och familjen som institution och för barnen som berövas en del av sin naturliga identitet. Hon poängterade också att lagen strider mot FN:s barnkonvention som ger barn rätt till en mamma och en pappa. Nina Karin Monsens analys är mycket värdefull också ur ett svenskt perspektiv, även om själva lagstiftningen i Sverige formellt ser lite annorlunda ut.

Tillsammans med sin man och några andra par har Nina Karin Monsen inlett en rättsak mot norska staten för att den nya lagen skall upphävas.

Theol. Dr. Knut Alfsvåg från Misjonshögskolen i Stavanger var den andra huvudtalaren. Han visade bl a på hur starkt vår uppfattning av äktenskapet påverkas av vår livsåskådning. Den bibliska utgångspunkten i Guds skapelse av människan med nästan som hennes ansvar och uppdrag ställdes emot en modernistisk uppfattning, där bara självförverkligandet ger livet mening. Den första stärker familjen genom självutgivande kärlek; den andra förbrukar och offrar familjen till fördel för individens enskilda seger över tillvarons oönskade omständigheter. Han presenterade dessutom olika förslag på hur kyrkor och samfund trots den modernistiska lagstiftningen kan försöka bevara äktenskapets integritet tillfälligt och på sikt t ex genom att avsäga sig vigselrätten och istället fokusera på en efterföljande välsignelsehandling.

Föredragen kan avlyssnas på följande länkar:

www.bedehus.net och www.fbb.nu/ressurser

Biskop Arne Olsson hade blivit ombedd att inleda temahelgen om äktenskapet med några bibliska perspektiv. Han lyfte bl a fram hur denna Guds ordning, som är till för människans bästa, skall ses i ljuset av Jesu Kristi självutgivande relation till församlingen. Men han strök också under hur en allt större förlust av Guds ord leder till en nedbrytning av äktenskapet och dess välsignelser. – se biskop Arne Olssons inledning.