Äktenskapet i bibliskt perspektiv

3 oktober, 2009

Gud skapade människan till sin avbild, Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 1 Mos.1:27. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött. 1 Mos 2:24. Jesus hänvisar till detta i Matt.19:5: Har ni inte läst, att skaparen redan i begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru.

Biskop_Olsson_Tromso_sept09Aposteln Paulus skriver i Ef. 5:31 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött.

Ursprungsordet om äktenskapet från 1 Mos. 2 förs vidare av Jesus och av hans apostel. Det gäller äktenskapet mellan en man och en kvinna. De förenas och blir ett kött. Så är de inte mer två utan ett kött. Detta är Guds ords tydliga undervisning. Inte underligt att Hebreerbrevets författare uppmanar oss:

Äktenskapet skall hållas i ära. (Hebr. 13:4).

Några bibliska perspektiv på äktenskapet.

Äktenskapet mellan man och kvinna är en Guds ordning.
I ett av alternativen till inledningsord för vigsel i Svenska kyrkan står det – ännu – i enlighet med Guds ord:

Äktenskapet är ett heligt förbund förordnat och välsignat av Gud, himmelens och jordens Skapare.”
Gud förordnade äktenskapet och välsignade det före syndafallet. 

Varför vill Gud äktenskapet?
Vi behöver varandra i äktenskapet.

Det är ett av Guds syften med äktenskapet. HERREN Gud sade: ”Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” (1 Mos.2:18).

Gud har givit mannen och kvinnan den förunderliga gåvan: att fatta tycke för varandra, att dras till varandra, att älska varandra, att inte kunna leva utan varandra. Nog är det ett mysterium att min hustru och jag kom i varandras väg och snart förstod både med känsla och förnuft: Vi ska dela livet med varandra. Vi har gjort det i snart femtio år och tackar Gud för att han förde oss samman och för den heliga ordning som äktenskapet är.

Vi behöver varandra.

Gud vill släktets fortbestånd.

Det är det viktigaste syftet med äktenskapet.”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!” 1 Mos.1:28. Detta upprepade Gud när han efter syndafloden välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden”. 1 Mos.9:1. Vi ska genom äktenskapet föra släktet vidare. För att föda barn behövs en man och en kvinna. Enligt Guds vilja ska detta ske i äktenskapet.

Barn är en Guds gåva. Det var kusligt att läsa i en tidning häromdagen hur flera av höstens romaner skildrar mammor, som överger inte bara sin man, utan också sina barn. Motiveringen var att mammorna vill ha rätten att leva som de själva vill. Inget får stå i vägen för människans självförverkligande, inte ens barnen.
Kyrie eleison. Herre, förbarma dig.

Vi kan också ta fram ytterligare ett svar på frågan: Varför vill Gud äktenskapet?

För att bevara renhet och kyskhet.

Vi läser i 1 Kor. 7:2-3: ”Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man”.

Varför vill Gud äktenskapet? Jag har ur Bibeln tagit fram tre korta svar: Mannen och kvinnan behöver varandra i äktenskapet. Gud vill släktets fortbestånd. Gud vill genom äktenskapet bevara oss i renhet och kyskhet.

Äktenskapet är oupplösligt.

Jesu ord i Matt.19:6 visar oss det: Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.”

Tillåtelse att skiljas gavs av Mose enligt Jesu undervisning på grund av det mänskliga hjärtats hårdhet. Men så var det inte från begynnelsen. Den enda orsak som Jesus ger för skilsmässa är otrohet, Matt 19:9.

Äktenskapet motsvarar förhållandet mellan Kristus och församlingen.

I Ef.5:21-33 skriver aposteln Paulus:
Underordna er varandra i Kristi fruktan.

Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

Mannen skall ha Kristus som föredöme och norm för sin kärlek och hängivenhet till och trohet mot sin hustru. Här kommer vi män till korta, när vi jämför oss med Kristus. Kristus är församlingens huvud. Hur är det för oss att ha Kristus i församlingen som sitt huvud? Han är ingen tyrann. Nej, av oändlig kärlek led han den yttersta nöd och offrade sig för församlingen. Han gjorde det för att ställa fram henne som en brud, färdigsmyckad för sin brudgum. Hur ömt vårdar inte Kristus sin församling! Så ömt ska mannen umgås med sin hustru.

Detta ska vi ha med i tankarna, när aposteln talar om att mannen är kvinnans huvud och att hon ska underordna sig mannen. Att underordna sig är att gå in under en Guds ordning. Utan trons och kärlekens gemenskap med Jesus Kristus, kan inte denna ordning förverkligas, så som Herren har tänkt det. Men när man och hustru lever i tron, står båda under Herren, frälsta, benådade. Då är äktenskapet den högsta lycka på jorden. De är tillsammans inneslutna i Kristi kärlek, som de inte kan leva utan. De är ett kött med varandra såsom Kristus och församlingen är ett. Nog är denna hemlighet stor och ofattbar.
Äktenskapet är ett heligt förbund. Därför ska det hållas i ära!

* * *

Och nu håller det heliga äktenskapet på att fördärvas. Guds vilja med äktenskapet vill nu inte bara den världsliga makten förstöra utan också ledarna i våra nordiska kyrkor.

Varför?

Jag vill peka på den bakgrund som Herrens apostel ger i Efesierbrevets sista kapitel. Han har också berört det i början av brevet. Han talar om furstar och väldigheter, om världshärskare här i mörkret, om ondskans andemakter i himlarna. I himlarna – det innebär att dessa onda makter finns överallt i Guds skapelse och de kommer att finnas så länge vår jord består. Ledaren för dessa makter är Djävulen. Han är den här tidsålderns gud (2 Kor.4:4).

Djävulen är fördärvaren av allt det goda Gud vill göra med oss människor och med sin skapelse. Han river ned Guds goda ordningar, men bygger aldrig upp.

Han tar bort Guds ord, som blivit sått i människors hjärtan. Han förfalskar Guds ord. Han sår ut tvivel på Guds ord och på vår treenige Gud. Han får människor att skriva hädiska böcker om Gud och om Jesus. Han får massmedia att på olika sätt förfölja oss kristna.

Djävulen tar alltså människor i sin tjänst. Det är så lätt för honom att få människor engagerade för ondskan. Han får det onda att se gott ut. Och det goda som något ont och förkastligt. Vi ser det i våra dagar, när kristna, som håller fast vid Guds ord och dess lära betraktas som rädda och fyllda av fruktan för t.ex. homosexuella.

Djävulens inflytande över människor visar sig speciellt ödesdigra i tider av religiöst och sedligt förfall i ett folks liv. Samhällets lagar tillåter att släcka livet på barn i mödrars liv. Det är ett exempel. Det stiftas lagar som tillåter att en man gifter sig med en man, och en kvinna med en kvinna. Det samfund, som skulle vara Guds kyrka är på väg att rasera Guds vilja och ordning med äktenskapet. Kyrkans lära om äktenskapet anpassas till den världsliga lagen. Därmed går kyrkan ytterligare ett stort och avgörande steg bort från Guds ord och från den tro som en gång för alla har överlämnats åt oss av Kristus och hans apostlar. Jud 3.

Det är människor, vanliga hyggliga människor, kunniga i mångt och mycket, som gör dessa ändringar i stat och kyrka. Vårt samhälle blir mer och mer ett hedniskt samhälle och våra kyrkor inomvärldsliga rörelser utan Evangelium. Ett samhälle och en kyrka, där man talar vackert om kärleken, men där kärleken, den verkliga kärleken, har kallnat.

Det är människor som står bakom detta nedbrytande. Det är Djävulen, som fått dem i sitt grepp, så att man t.o.m. inom kyrkan sätter sig upp mot Guds skapelseordningar och mot hans tydliga och heliga vilja, den som vi har i Guds ord. Så kan ett folks moral och goda seder brytas ned på några årtionden. Människor, som sedan barndomen fått höra det tydliga och klara Gudsordet med lag och evangelium, blir får utan herde. Hjorden förskingras.

Vad skall vi göra?

I detta kaos, säger Herrens apostel i Ef. 6 kapitel till oss vad vi ska göra:

Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna

Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för de heliga.

* * *

Må Herren ge oss kraft att själva hålla äktenskapet i ära.

Må Herren ge oss kraft att i samhälle och kyrka strida för det heliga äktenskapet mellan man och kvinna.

+ Arne Olsson