Biskop Bengt har ordet – december 2020

18 december, 2020

Denna höst har inte liknat någonting annat. Pandemin har påverkat allt. Gudstjänstlivet, det privata familjelivet, möjligheten att resa, träffa släktingar, handla i affärer.

För Missionsprovinsens vidkommande har det självklart påverkat gudstjänstlivet i våra koinonior och församlingar. Frågorna hopar sig: Hur många får man vara? Räknas präst och kantor in i antalet? Hur tillgodoser vi hygien och distans? Skall gudstjänsterna dubbleras eller trippleras? Hur skall nattvarden firas? Kan gudstjänsten webbsändas?

Den besvärliga situationen har utan tvekan skapat en stor kreativitet och villighet att betjäna människor i församlingarna med Guds Ord och Sakrament. Trots begränsningarna har det varit möjligt att fira både gudstjänst och nattvard, att läsa och bedja.
Innan restriktionerna skärptes hann vi med tre saker, och jag är mycket tacksam för det. Vi kunde ha prästexamen i slutet av augusti för två prästkandidater; Henrik Andersson och Joacim Brandt Erlandsson. Prästvigningen ägde rum i början av oktober i Immanuelkyrkan i Göteborg.

Vi kunde genomföra Provinskonventet i Alvesta i mitten av oktober. Hade de skärpta restriktionerna kommit redan då, hade det inte gått att genomföra det, men nu kunde vi ha konventet. Där fattades bl.a. beslutet att vi inte längre skall ha biträdande biskop i Missionsprovinsen, utan vi skall arbeta fram en annan ledningsstruktur. Det blir ett spännande arbete för kommande år; att finna struktur, funktioner och personer, för att vår Missionsprovins skall fungera så väl som möjligt. Det bör vara en bön till Gud från oss alla, och en önskan att Missionsprovinsen kan användas av Honom för sin Kyrka och sitt rike, för att Guds Ord skall nå ut, för att Kristus skall förkunnas, så att människor finner Vägen, Sanningen och Livet och går Jesus-vägen till himmelen.

Där vill Herren ha med oss på olika sätt. En del av oss får preciserade uppgifter och uppdrag att sköta. Andra är med i gudsfolket, som vandrar med Jesus, söndag och vardag. De lever av Guds Ord och mötet med Herren Jesus i nattvarden. Här finns en aspekt vi inte får glömma bort. Gruppen lekmän och lekkvinnor är Missionsprovinsens stora kontaktyta utåt. De når mycket längre ut i samhället än prästerna.

Varje kristen är Kyrkan på plats. Där människor tror på Jesus Kristus, där bor Han i hjärtat. Där Kristus är, där är Kyrkan. Vi vill att Provinsen skall växa och att nya människor ska komma med. Då behövs alla de som möter vanliga människor i vardagen och som kan bli vänner med dem och lotsa dem in på Livets Väg.

Skall vi kunna bli vägvisare för andra måste vi själva gå på Vägen hem till Gud. Jesus använder också en annan bild för detta. Jesus Kristus är Världens Ljus. Han och ingen annan. Den som följer honom skall inte vandra i mörkret utan ha Livets Ljus.
Men, värt att lägga märke till, säger Jesus också till sina lärjungar i alla tider: ”Ni är världens ljus”. Ert ljus skall lysa för människorna. De behöver också få se ljuset i mörkret och hitta vägen hem.

Det är så vi ska se på vårt liv som kristna. Vi ska ständigt och på nytt komma till Världens Ljus, Jesus Kristus, i tro och bön, och tändas av Honom. Sedan skall vi, efter den nåd Gud ger, lysa för andra. Vi har inget eget att lysa med och komma med, men det vi fått från Kristus, det skall vi föra vidare. Det är vår uppgift.

”Ack Herre Jesus, hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro”.
Så önskar jag er, alla kära läsare av Sändebrevet en

GOD OCH VÄLSIGNAD JULHÖGITD

+ Bengt Ådahl