Biskopen har ordet – Februari 2022

20 februari, 2022

Den här gången tänker jag skriva något om den heliga nattvarden – Eukaristin. I nattvarden möter vi vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. I välsignat bröd och vin är Han själv närvarande med allt Han vunnit åt oss. Det är den enda gudstjänst, som Herren Jesus uttryckligen befallt om och sagt: ”Gör detta!”

Alldeles nyligen har jag skickat ut ett viktigt brev till prästerna i Missionsprovinsen och informerat om vad som gäller i fråga om barn och nattvard. Frågan har utretts grundligt av Läronämnden och har även behandlats i Konsistoriet. Slutsatsen är tydlig. Från 8 års ålder är det möjligt att barn kan få delta i nattvarden och ta emot gåvorna. Ser man tillbaka i vår evangelisk-lutherska tradition finner vi, att barn tillåts att delta i natt-varden i åldersspannet 8-14 år. 8 år är inte satt som en absolut åldersgräns utan personlig mognad och anda omständigheter har betydelse när ett barn skall kunna delta. 

En sammanfattning av Läronämndens utredning i frågan återfinns här: Nattvardsadmittering av unga

Ordningen innebär att de barn och föräldrar, som önskar detta, tar kontakt med sin församlingspräst och meddelar det. Då påbörjar prästen en undervisning, inte bara om Nattvarden, utan också om 10 Guds Bud, Trosbekännelsen, Bönen och Dopet enligt Luthers Lilla Katekes. När detta har skett, admitterar prästen barnet. Detta är prästens ansvar. 

En god regel är också att ett barn går till nattvarden tillsammans med någon i sin familj; förälder, syskon, släkting. Är familjen på besök i en annan församling, är det en god ordning att tala med prästen där före gudstjänsten, så att inga missförstånd uppstår vid själva nattvardsgången. 

Här måste vi ha en god respekt för varandra. Många har längtat efter denna ordning. Andra tycker det är bättre att ha första nattvardsgången i samband med konfirmationen. Vi får acceptera att vi hanterar denna fråga på olika sätt. 

Att barn admitteras till nattvarden, efter undervisning, tar inte på något sätt bort konfirmationsundervisningen. Den har en mycket stark plats i vår tradition och är en oerhört viktig sak för ungdomar i c:a 14-15 årsåldern.  

Först och sist handlar detta om att döpta människor, som tror på Jesus Kristus, får möta honom i Hans Heliga Nattvard – Den Heliga Eukaristin – och ta emot nåd från Honom. Ett barn kan bli döpt. Det vet vi. Och att vara döpt är själva förutsättningen för att ta emot nattvarden. Ett  barn kan tro på Jesus och ta emot från honom.  Jesu ord är ständigt aktuella: ”Låt barnen komma till mig!”  

Målet är att barnen – och ungdomarna – skall växa in som levande lemmar i Kristi kropp och leva ett fullvärdigt kristet liv.

Hälsningar 

+ Bengt Ådahl

Missionsbiskop