Biskopskonferens i Lettland

Biskop Hanss Martins Jensons har fr o m 2003 tjänstgjort som präst i Lettlands evangelisk-lutherska kyrka och är sedan 2016 biskop i Liepaja stift. Tack vare hans svenska rötter, har han under årens lopp fortsatt att odla goda kontakter med svensk-kyrkliga sammanhang, inklusive med Missionsprovinsen. 

Efter avslutad tjänst under våren 2019, blev jag ombedd att bistå i några olika MPr-uppdrag. Ett av dem var en ILC-konferens på Filippinerna: Teologisk konferens i Baguio City. Vid konferensen fick jag i personliga samtal ta del av biskop Hanss vision om planerna för en biskopskonferens med nordisk-baltisk-ryska förtecken. Så kom pandemin och förorsakade passivitet på olika plan. Under hösten 2023 sände biskop Hanss en antydan till Missionsprovinsens biskopar att en konferens höll på att planeras i Liepaja, Lettland under våren 2024. 

Den 15-19 april 2024 besökte biskop Bengt tillsammans med två emeriti-biskopar, Göran och undertecknad, Lettland. Biskop Hanss välkomnade oss hjärtligt i huvudstaden Riga och arrangerade inledningsvis intressanta studiebesök på kyrkans huvudkontor, domkyrkan och Lutherakademin

Efter drygt 20 mils resa västerut inkvarterades vi i biskopens församlingshem, i nära anslutning till Heliga Treenighetens katedral i Liepaja. Under två dagar fördes samråd mellan biskopar från Lettlands evangelisk-lutherska kyrka, Evangelisk-lutherska kyrkan i Litauen, Missionsprovinsen och Det evangelisk-lutherska stiftet i Norge. Via länk deltog tidvis även biskopar från Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka, Sibiriens evangelisk-lutherska kyrka, Det Finska Missionsstiftet och Den lutherska Kyrkan i Norge. Samtal fördes om biskopens identitet, biskopskollegiet, den apostoliska successionen (lära och ämbete), ekumenik, teologisk undervisning och ledarskap. Några missionsprojekt presenterades och diskuterades, t ex Missionsprovinsens pågående arbete i Israel – vilket rönte intresse bland deltagarna. 

Överläggningarna omringades av ett rikt böneliv i katedralen, laudes, sext, vesper och completorium. På torsdagskvällen firades högtidlig mässa i katedralen, ledd av biskop Hanss och hans prästkollegium. 

Biskopskollegiet var överens om konferensens relevans, med önskemål om att liknande evenemang, om möjligt, upprepas regelbundet. Ett stort tack riktades till biskop Hanss och hustrun Mara, för engagemang och gästvänlighet, såväl som till ärkebiskop Janis Vanags som berikade gemenskapen för oss alla.

Foton från konferensen finns tillgängliga här

Roland Gustafsson
Biskop emeritus