Församlingsplantering i Israel

21 februari, 2024

Medan kriget ännu pågår i Gaza och Hizbollah sänder raketer in över norra Israel fortgår missionsarbetet i Tel Aviv. Vår missionär och prästkandidat Sahar Sadlovsky Gold berättade för några dagar sedan om den unge juden Yogev, som på egen hand upptäckt evangeliet genom läsning av Matteusevangeliet. Han fick kontakt med Sahar och önskade att bli döpt. Nu undervisar Sahar honom i Luthers lilla katekes med hjälp av förnämligt undervisningmaterial framtaget av pastor Peter Bender, luthersk präst inom Lutheran Church–Missouri Synod (LC–MS). Sahar berättar om Yogevs framsteg i förståelsen av den kristna tron, och att Yogev är en del av den lilla kärntruppen i Tel Aviv.

Konvent och fortsatt arbete

Vid Provinskonventet i Göteborg den 26-27 oktober 2023 rapporterade Missionsprovinsens (MPr) Missionsråd (MR) om förberedelserna inför församlingsplantering i Tel Aviv – med förslag till beslut (en handling som delats med konventets delegater). Konventet beslutade att missionsarbetet till Israel kan fortsätta under MR:s och missionsbiskopens ledning och att man vinnlägger sig om att förankra missionsarbetet i koinoniorna. 

MR har tillsatt ett Israels-utskott, bestående av Bengt Birgersson (samordnare), Roland Gustafsson och Robert Holmqvist. Utskottet arbetar i nära samråd med provinssekreteraren Jakob Okkels och stiftsprosten David Appell och har tät kontakt med missionsbiskopen Bengt Ådahl.

I veckan före jul publicerades en artikel på MPr-webbsidan under rubriken “Israel-uppdraget – uppdatering hösten 2023”. Då rapporterade vi att med tanke på krigssituationen pausades besöksverksamheten i Tel Aviv.

Fram till 7 oktober hade sju besök gjorts av präster från MPr och Det Finska Missionsstiftet: David Appell i januari, Mattias Lindström i februari, Daniel Brandt i mars, Sveinung Eriksen i april, Petri Hiltunen i maj, Samuli Siikavirta i juni och Andreas Karlgren i september.

Efter krigets utbrott hålls online-gudstjänster med jämna mellanrum. Här medverkar präster både från MPr och från vårt finska systerstift. Vår förhoppning är att vi från april i år ska kunna återuppta de fysiska besöken. Besöken i den här formen sker i väntan på en mer permanent ledningsstruktur.  

Israels-utsksottet har sammanträtt den 20 december, 10 januari och 1 februari och har frågor om dokumentation för historieskrivning, budgetfrågor, planering för arbetet och ett antal punkter kring mandat/delegationsordning från MR till Israels-utskottet. Dokumentation för historieskrivning av projektet, författande av projektplan och budgetplanering har påbörjats. Sahar är redan prästkandidat och hans kompletterande studier fortsätter under 2024-25 via STM-programmet på Församlingsfakulteten i Göteborg. LC–MS (genom dess Office of International Mission/Eurasia) har redan gett MPr ett omfattande stöd för att förbereda församlingsetableringen i Tel Aviv, ett stöd som i nuläget främst avser att möjliggöra för Sahars studier på STM-programmet. Biskop Bengt har kallat Sahar till prästexamen i Konsistoriet den 2 mars i år.

Israels-utskottet arbetar vidare med dokument som behandlats vid MR:s februarisammanträde. Målsättningen är att ett mer omfattande informationsdokument under mars månad skall sändas till koinonior, prästkollegium och andra intresserade.  

Kollekter och gåvor

Den av Konventet antagna budgeten för 2024 uppgår till 75 000 kr. Kollekter och gåvor inbetalas till pg 165 78 21–3 eller via swish 123 445 32 21, med märkningen: Israel. Varmt tack!

Förbön

Psalmisten har ett för vårt arbete extra viktigt ord: Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves (Ps 127:19). Det ger oss anledning att på allvar tala med Herren om denna sak. Vi i Israels-utskottet vill gå före, men vädjar också till dig att stå med i arbetet genom bön. Den viktigaste bönen är denna, att Herren ville låta täckelset falla, det täckelse, som för juden döljer Kristus-hemligheten. Bed också att MR och Israels-utskottet tar de rätta stegen, inte går för fort – och inte dröjer. Bed för oss om vishet och klokhet.

Israels-utskottet

Artikeln har publicerats i Sändebrevet, nr 139, februari 2024.