Israel-uppdraget – uppdatering hösten 2023

23 december, 2023

Vid provinskonventet i Göteborg i slutet av oktober lämnades en rapport om arbetet med församlingsplantering i Tel Aviv med prästkandidaten Sahar Sadlovsky Gold. Formerna för det vidare arbetet och själva beslutsordningen diskuterades, bl a eftersom det är ett krävande åtagande, som måste vara väl grundat och förankrat. Konventet diskuterade ingående på vilket sätt stödet till det judiska folket bör komma till uttryck. Missionsbiskopen och Missionsrådet leder arbetet vidare.

Ett Israels-utskott har tillsatts, bestående av Bengt Birgersson (samordnare), Roland Gustafsson och Robert Holmqvist. Missionsbiskopen Bengt Ådahl, provinssekreteraren Jakob Okkels och stiftsprosten David Appell är adjungerade.

Med tanke på krigssituationen har besöksverksamheten i Tel Aviv inte kunnat fortsätta såsom tidigare. Under 2023 har sju besök gjorts av präster från Missionsprovinsen och Det Finska Missionsstiftet: David Appell i januari, Mattias Lindström i februari, Daniel Brandt i mars, Sveinung Eriksen i april, Petri Hiltunen i maj, Samuli Siikavirta i juni och Andreas Karlgren i september.

Efter krigets utbrott har online-gudstjänster hållits med jämna mellanrum. Målsättningen är att Missionsprovinsens präster – om möjligt varje vecka – ska stötta den lilla gudstjänstfirande gruppen i Tel Aviv på det sättet under en överskådlig tid. Utvecklingen får visa om det blir möjligt att återuppta de fysiska besöken fr o m januari 2024. Ett böneämne!

Den Danske Israelsmission har på olika sätt varit Missionsprovinsens “bollplank”. Roland Gustafsson deltog på en missionskonferens i Århus i november. Läs hans skriftliga rapport här. Generalsekreteraren Christian Rasmussen besökte Tel Aviv i november och har efter sin hemkomst rapporterat från besöket: Ny luthersk menighed på vej i Tel Aviv.

Vid Israels-utskottets sammanträde den 20 december diskuterades ett antal punkter, t ex formalia kring mandat/delegationsordning från Missionsrådet till Israels-utskottet. Dokumentation för historieskrivning av projektet, författande av projektplan och budgetplanering har påbörjats. Sahar Sadlovsky är redan prästkandidat och hans kompletterande studier fortsätter under 2024-25 via STM-programmet på Församlingsfakulteten i Göteborg. Lutheran Church–Missouri Synod, LC–MS (genom dess Office of International Mission/Eurasia) har redan gett MPr ett omfattande stöd för att förbereda församlingsetableringen i Tel Aviv, ett stöd som i nuläget främst avser att möjliggöra för Sahar Sadlovskys studier på STM-programmet. Planeringen för prästexamen och prästvigning pågår, såväl som överväganden kring  lokalfrågor och finansiering av en kommande deltidstjänst för Sahar i Tel Aviv. Här förs samråd med Finska Missionsstiftet, LC–MS och andra partners, med avseende på samarbetsavtal, finansiering, etc.  

Varmt tack för gåvorna under 2023 till Israel-uppdraget! 

Den av konventet antagna budgeten för 2024 uppgår till 75 000 kr. Gåvor inbetalas till pg 165 78 213 eller swish 123 445 32 21, med märkningen: Israel. Varmt tack!

Den 5 december sände Sahar Sadlovsky följande hälsning till Missionsprovinsens konsistorium:

Hälsningar från Israel i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi namn! 

Tiden i Israel är långt ifrån normal. Medan samhället försöker fortsätta med skola, näringsliv och evenemang i vissa områden är det uppenbart att vi inte upplever business as usual. Hela landet är medvetet om att vi befinner oss i ett krigstillstånd, där alla sörjer och arbetar aktivt för att säkra frigivningen av våra bröder och systrar som kidnappades av terroristerna till Gaza. 

Familjesituationen är också dynamisk. Mitt arbete med Jews for Jesus, tillsammans med mina kollegor, har omorienterats för att fokusera på välgörenhet, barmhärtighetstjänster och det gemensamma bästa, när vi hjälper soldater och flyktingar från söder. Dessutom genomför jag mina studier, vilket gör tillvaron intensiv och utmanande på grund av kriget.

Denna situation innebär också utmaningar för vårt församlingsarbete. Det hindrade det planerade besöket av pastor Bengt Birgersson och pastor Cory Rajek i november, vilket begränsat våra diskussioner om hur man kan göra juridiska och andliga framsteg med arbetet. Dessutom har det påverkat de ordinarie pastorala insatserna, när pastorer från norr inte kunnat komma varje månad. Den pågående konflikten påverkar även de regelbundna vesper-samlingarna i vår kärngrupp, eftersom vissa medlemmar är rädda för att lämna sina hem på grund av bombhot. Vi träffas online för bön men det är inte samma sak som fysiska möten.

Vi ber om Herrens barmhärtighet och om hans uppehållande gärning bland oss. Han är alltid Immanuel – Gud med oss!

I julevangeliet får Josef besked från ängeln om barnet som skulle födas: Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Aposteln Matteus tolkar detta i ljuset av GT: Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss (Matt 1:21-23). 

I julveckan, Israels-utskottet

Andra rapporter om Israel-missionen under hösten:

Hälsning från Tel Aviv

Reformation i Tel Aviv – och i Sverige