Från Finland

31 januari, 2015

Guds ord består för evigt och ändras inte med tidens skiften

De påstod att de var visa, men de blev dårar… bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga (Rom 1:22, 26). Finlands riksdag har beslutit om en ny äktenskapslag. En del av folket jublar, även om de inte vet vart denna för människosläktets historia unika lösning slutligen leder. Vårt folk har begått ett ogenomtänkt, ociviliserat miss­tag när det glömde vad historien lärt oss, för att inte tala om Guds ord. Riksdagen stod 28.11.2014 inför ett val och valde fel.

Kristi kyrka står inte inför ett val

Guds folk har endast ett sätt att förhålla sig till Guds ord och förordningar: det tackar Gud för det eviga ordet och un­derordnar sig det fortsättningsvis. När Evanglisk-lutherska kyrkan i Finland friar till världen drar den över sig Guds vrede och straff. Gud låter sig icke gäck­as. Ärkebiskop Mäkinen har genom sitt offentliga stöd till synden stakat ut en väg till evig fördömelse, eftersom be­spottare och äktenskapsbrytare inte är­ver Guds rike. Om Finlands kyrka inte vägrar följa sin ärkebiskop upphör den att vara en kristen kyrka. Biskopen i S:t Michel, biskop Häkkinen, har offentligt bekänt sig till den bibliska äktenskaps­uppfattningen. Må Gud låta det gå så att kyrkan erkänner S:t Michel-bisko­pens ord som sanning i den här frågan.

Vad tror, lär och bekänner Missions­stiftet i den här frågan?

Vi bekänner nu och vill också framöver tillsammans med alla kristna bekänna att:

…Gud skapade människan till man och kvinna. Därför finns det i Guds ögon endast i synd fallna män och kvinnor, som Gud har berett en frälsning åt ge­nom sin Sons död och uppståndelse. Alla lider av olika slags följder av syn­den, vilket kyrkan förhåller sig nådigt till, eftersom också den själv är i behov av nåden.

   Den människa som har en böjelse till homosexualitet och som har gjort sig skyldig till utlevd homosexualitet är fortsättningsvis man eller kvinna. När hon ”åkallar Herrens namn i nöden”, så som Bibeln säger, blir hon frälst för Jesu Kristi skull. Samma nåd är reserverad för henne så som den är reserverad för dem som gjort sig skyldiga till hetero­sexuella synder. ”Omvänd er och tro evangelium, glädjebudskapet om Je­sus!” Det är fortsättningsvis Kristi kyr­kas budskap.

…Gud har instiftat äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna, för de­ras lycka och som barnens uppväxt­miljö. Vi lär fortsättningsvis att äkten­skapet inte får kränkas och framhåller vikten av att vara trogen. Äktenskapet är livslångt: Tills dödens skiljer oss åt…

…Till Guds goda, livsupprätthållande och heliga lags bud hör det sjätte budet: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Budet befaller och leder till trohet och förbju­der alla för- och utomäktenskapliga sexu­ella förhållanden och allt som strider mot äktenskapets helighet. Också brott mot det här budet orsakar Guds vrede, eftersom Gud är helig.

Vad har vi framför oss?

Guds folk har en framtid i den eviga himlen tillsammans med Gud att se fram emot. Dit går man ”genom många trångmål”. Man skall inte bedra sig själv: den här världen är inget paradis, även om Gud har gett oss mycket att vara tacksam över och att njuta av. Den nya äktenskapslagen gör dock livet svårare för oss. När synd görs till något rätt, då förändras det goda till något ont och det onda till något gott. Människor förblindas och mister till och med det enkla, sunda förnuftet.

   Av Guds nåd har kristna länge fått leva i frid i vårt land. Landets lagar och kyrkans undervisning har korrelerat med varandra. Kristna har inte syste­matiskt blivit diskriminerade. Nu har vi förflyttats till en annan tid – kanske kan man anse det vara en normal situation. Så har kristna levt i världen och så lever de också nu på många håll.

   Vi ber fortsättningsvis för vårt foster­land, vi älskar det och dess folk. Men vi får inte vara naiva angående detta. Finland är inte Guds folk, utan ett o­tacksamt folk som gör uppror mot Gud, ett folk som behöver förkunnelse om Guds dom och förlåtelse i Kristus.

Därför

…har Missionsstiftets församlingar för­bundit sig vid Guds ord och håller sig till det med glädje. Dörrarna till våra församlingar är öppna för alla, obero­ende av bakgrund och vars och ens förflutna. Församlingen är en plats för benådade syndare, något annat slags medlemmar kan en församling inte ha. Vi gläder oss över alla församlingar, både våra egna och andras, som håller sig vid Guds ord och den evangeliska bekännelsen!

…använd nådemedlen mycket och ofta. Livnär er med Guds ord. Det ordet håller och för ända fram. Det sviker inte och ljuger inte. I det finns frälsning också för den värsta syndare. Lyssna till Or­det, sjung psalmer som visat sig vara goda, uppmana varandra.

kom ihåg ert dop, där ni ikläddes Kris­tus. I Kristi rättfärdighets klädnad finns renhet för oss som i oss själva är orena.

ta del av den heliga nattvarden, där Je­sus Kristus helt konkret ger sig själv till oss.

överge inte församlingens sammankomst, högmässan, så att ni i er tro inte råkar ut för skeppsbrott. En rätt församling lever av ett Guds ord, som predikas o­förfalskat, och av sakramenten, som för­rättas i enlighet med Kristi instiftelse.

lär era barn och barnbarn Guds ord och ta dem med till kyrkan. Man inte vare sig kan, behöver eller får isolera unga från den här världen, men man behöver se till att deras rötter är i Guds värld. Tro inte att någon annan kan skö­ta om era barns andliga uppväxt. Det behöver ni ta hand om. Och det är inte svårt när man använder sig av de medel som Gud har gett oss. Kristus har grun­dat sin kyrka, och inte ens helvetets portar har makt över den. Den som håller sig i sanningen behöver inte frukta.

+Risto Soramies

Finska missionsstiftets biskop