Inför hovrätten i Helsingfors

25 juli, 2023

Juhana Pohjola, biskop i Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland, samt läkaren och parlamentsledamoten, med dr Päivi Räsänen, åtalades under vintern 2022 för hets mot folkgrupp. Ärendet har tidigare uppmärksammats i Signerat:

Ett märkligt åtal i Finland

I slutet av mars 2022 frikände tingsrätten i Helsingfors Pohjola och Räsänen på samtliga åtalspunkter. Åklagaren har emellertid överklagat domen och ärendet behandlas i hovrätten i Helsingfors den 22–24 augusti 2023.  

Saken har uppmärksammats internationellt. Lutherska kyrkor/organisationer har i öppna brev (2021 och 2023) ifrågasatt finska myndigheters agerande. Man betonar vikten av det fria ordet och religionsfrihetens upprätthållande som en självklar rättighet. Jesu undervisning bör hedras och praktiseras: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud (Matt 22:21) – det som i den lutherska bekännelsen benämns som det världsliga respektive det andliga regementet. I händelse av att det världsliga regementet överträder sina befogenheter, följer Guds folk apostlarnas exempel: Man måste lyda Gud mer än människor (Apg 5:29). Det hänvisas även till Finlands grundlag, Europakonventionen för mänskliga rättigheter och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Dessa uttalanden har undertecknats av International Lutheran Council (ILC), 48 kyrkoledare och 45 kyrkor/organisationer, som representerar miljontals kristna över hela världen.  

Läs brevet som nyligen offentliggjorts:

Det finns all anledning att upprepa ILC-generalsekreterarens teol dr Timothy Quills uttalande och att följa ärendet i förbön:  

Trogna kristna måste uttrycka solidaritet med sina lidande finska lutherska bröder och systrar. Vi får inte vara tysta utan uttrycka berättigad indignation inför de steg, som tas av finska myndigheter och kräva att förföljelsen av dem, som håller fast vid historisk kristen undervisning om sexualitet, upphör. Jag uppmuntrar kristna världen runt att be för Juhana och Päivi, och att följa Jesu befallning: Älska dina fiender och bed för dem som förföljer dig.

Profilutskottet

Profilutskottet (PrU) är Missionsrådets särskilda kommitté för profilfrågor, bl a med uppgift att bevaka vad som händer i samtiden och vilka utmaningar Missionsprovinsen genom detta ställs inför. Från Missionsrådets protokoll i november 2020: 

Profilutskottets syfte är att verka för att det, genom Missionsprovinsen, i vårt land skall finnas en tydlig och hörd röst för biblisk kristendom. Utskottets uppdrag är att hitta former för detta syftes förverkligande, såväl genom inåtriktad som genom utåtriktad verksamhet.

Utskottet är redaktion för “Signerat”, som är tänkt att vara en form av ledarartiklar, ibland signerade av redaktionen och ibland signerade av författarna själva, inom eller utom utskottet. PrU består av, Adam Davidsson (lärare, musiker, Åstorp), Johanna Nygård (socionom, Uppsala), Elof Ängdahl (lärare, Nybro), Anders Alapää (präst, Korpilombolo), Bengt Birgersson (prost, Göteborg) och Roland Gustafsson (biskop emeritus, Halmstad).