Angående Missionsprovinsens påstådda pro-katolicism

27 januari, 2011

Ingemar Andersson och Lars Borgström, präster i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet, har i ett öppet brev till Missionsprovinsens i Sverige och Finland biskopar och provinssekreterare den 1 januari 2011 kritiserat Missionsprovinsen för pro-katolicism.

Missionsprovinsen i Sverige och Finland har en väl genomarbetad Provinsordning som hanterar olika ärenden, t.ex. Provinskonvent, Missionsråd, Konsistorium och Läronämnd. Eftersom de tre senare instanserna haft sammanträde under januari månad har Öppet brev om Missionsprovinsens prokatolicism i någon mån kunnat behandlas i dessa fora.

Konsistoriet och biskoparna beklagar att en biskop i Missionsprovinsen deltagit vid en ekumenisk högtid på Östanbäcks kloster, utan att först samråda med Missionsbiskopen. Närvaron kan ge intryck av att Missionsprovinsen intar en ”pro-katolsk” hållning, varmed man menar en öppenhet för ett närmande till den Romersk-katolska kyrkan med dess avvikelser i läran.

Konsistoriet avvisar varje tanke på att Missionsprovinsen skulle ha lämnat sin reformatoriska grund. Missionsprovinsen är evangelisk-luthersk i sin bekännelse och definierar sig fortsatt som ett fritt och icke-territoriellt stift inom Svenska kyrkans tradition.

Läronämnden, som på eget initiativ kan avge yttranden i sådant som den bedömer är av betydelse för Missionsprovinsens identitet, har för avsikt att arbeta vidare med och precisera hur Missionsprovinsen ”söker samverkan på evangelisk-luthersk grund och odlar kontakt med andra kyrkotraditioner där så är lämpligt” (Provinsordningen 3 kap 5 §).

Missionsrådet har som uppgift att arbeta med och hantera Missionsprovinsens identitetsfrågor, t.ex. att analysera missionssituationen och utforma en missionsstrategi för verksamheten. Det givande men tidvis också utmanande samarbetet mellan olika traditioner inom Missionsprovinsen fortsätter. Det bästa i dessa andliga traditioner — baserat på Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen — bör bevaras och förnyas, medan ytterligheter och särdrag som inte befrämjar helheten får stå tillbaka.

Göteborg 2011-02-18

Enligt uppdrag

Jakob Okkels
Administratör

Missionsprovinsens Konsistorium behandlade vid sitt sammanträde den 12 februari 2011 det uttalande som administrationen publicerat i slutet av januari 2011. Konsistoriet ställde sig i sak bakom uttalandet och gjorde några språkliga modifieringar.