Uttalande ang. välsignelse av partnerskap

19 oktober, 2006

Med anledning av kyrkomötets beslut om offentlig välsignelse av partnerskap.

Det är förödande för Svenska kyrkan att kyrkomötet nu har beslutat om offentlig välsignelse av partnerskap. Men det var knappast oväntat. Svenska kyrkan har sedan länge upphört att lägga det bibliska budskapet som grund för tro och liv.

Alla inser att människosläktets uppdelning i två kön är av grundläggande betydelse för livets fortbestånd. Enligt biblisk tro tillhör detta Guds avsikt med skapelsen. Att ge sin välsignelse åt homosexuellt samliv innebär att man vägrar att acceptera verkligheten så som Gud har ordnat den. Ytterst betyder det därför att göra uppror mot Gud.

För att ge trygghet åt sexualitet, fortplantning och barns uppväxt finns äktenskapet. Ett homosexuellt partnerskap går inte att jämställa med detta. Att äktenskapet inte värderas i dagens samhälle drabbar människor, inte minst barn. Det borde vara kyrkans sak att stödja goda ordningar med gudomligt ursprung.

Ansvaret faller tungt på Svenska kyrkans biskopar som sviker sin uppgift. De samtycker till en ordning som saknar grund i det bibliska budskapet och bland majoriteten av våra medkristna. De medverkar till att Svenska kyrkan alltmer upphör att vara Kristi kyrka för att i stället bli en organisation som tillfredsställer människors olika önskemål. Den profetiska röst som kyrkan skulle vara i mötet med företeelser i samtiden tystnar. Med sitt ja till välsignelse av partnerskap ställer biskoparna sig utanför Kristi kyrkas sakramentala gemenskap med Kristus.

Förmodligen kommer beslutet att leda till att många söker sig till andra samfund och till Missionsprovinsen. Svenska kyrkans ledande ställning i svensk kristenhet kommer att försvagas. Den distanserar sig ännu ett steg från den större delen av världskristenheten och kommer inte längre att kunna spela den framträdande ekumeniska roll som den berömt sig av.

Kyrkan skall visa omsorg om människor med homosexuell läggning. De har en svår livssituation. Men att uppmuntra till homosexuellt samliv är inte att hjälpa dem. Att leva i strid med Guds avsikter med livet kan inte leda till välsignelse.

Arne Olsson
Biskop i Missionsprovinsen