Yttrande över Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (SOU 2007:17)

29 maj, 2008

Missionsrådet beslutade att skicka en spontan remiss till regeringen. Anledningen är den utredning som föreslår att partnerskap skall jämställas med äktenskap. Nedan kan Ni läsa det yttrandet som i början på året har skickats till Justitie­departementet.

Missionsprovinsen i Sverige har tagit del av förslagen i Äktenskaps- och partner­skaps­­utredningen och avstyr­ker förslaget att partnerskap skall jäm­ställas med äk­tenskap.

Det svenska samhället med sina lagar har sin bakgrund i germanskt, antikt och kristet kulturarv. I samt­liga dessa betecknar ”äktenskap” en förening mellan man och kvin­na med den bio­logiska möjligheten att få barn. Ett äktenskap leder till en familj, och är således en institution med inte bara manlig och kvinnlig part utan även en tredje, barn.

Ett partnerskap kan inte, utifrån sina egna förutsättningar, få denna tredje part. Det kan därför inte jäm­ställas med äktenskap. Sverige tillå­ter att barn adopteras i ett partner­skap (även om vi noterar att samt­liga organisationer som hade att föra barns talan avstyrkte det­ta i sina remissutlåtanden inför lagför­slaget). Men detta kan inte jämstäl­las med de biologiska barn, som ett van­ligt äktenskap kan medföra.

Utredningens förslag skulle inne­bära att Sverige går sin egen väg i denna fråga. Vi noterar att en likn­ande ut­redning som denna har gjorts i Frank­rike, men där förordas att man bibe­håller äktenskapet i dess nuvarande form. Vi ifrågasät­ter om utredningens förslag är i en­lighet med av Sverige antagna inter­nationella konventioner, som FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna och FN:s barn­konvention.

Även om det inte stämmer med vår kristna uppfattning, kan vi inte för­hindra samhället att stifta lagar gäl­lan­de homosexuella partnerskap, om det­ta är vad majoriteten av Sve­riges folk önskar. Så finns numera för partner­skap en fungerande lag­stiftning. Det syns oss uppenbart att förslaget att jämställa partnerskap med äktenskap inte har något nytt legalt materiellt innehåll utan en­dast är en symbol­fråga. Vi finner det vara fel att för den skull avvika från det kulturarv som vårt samhäl­le är grundat på och från den inter­nationella gemenskap vi lever i.

För Missionsprovinsen i Sverige

+Arne Olsson, missionsbiskop   /   Bengt Birgersson, provinssekreterare