Sankt Sigfrids Trosgemenskap

Stadgar

för Sankt Sigfrids Trosgemenskap
Antagna 2015-11-10

§ 1 Syfte
Sankt Sigfrids Trosgemenskap är en riksomfattande kristen gemenskap på biblisk och evangelisk-luthersk grund.
Trosgemenskapen vill:
– utgöra en kristen gemenskap för dem, som på grund av stora geografiska avstånd eller av andra skäl, inte regelbundet kan fira gudstjänst i någon församling.
– erbjuda tillhörighet till Missionsprovinsen för dem, som är aktiva i Svenska kyrkan eller i annan kyrka, men som också vill stå i gemenskap med en apostoliskt vigd och bibel- och bekännelsetrogen biskop.
– nå ut med Evangeliet, genom att lokala gemenskaper inom Trosgemenskapen förhoppningsvis på sikt kan utvecklas till självständiga församlingar inom Missionsprovinsen.

§ 2 Tillhörighet
Sankt Sigfrids Trosgemenskap tillhör Missionsprovinsen.
Missionsprovinsens provinsordning gäller tillsammans med dessa stadgar som Trosgemenskapens stadgar.

§ 3 Bekännelse
Trosgemenskapen ansluter sig till Missionsprovinsens bekännelse till Bibeln och till de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna.

§ 4 Verksamhet
Sankt Sigfrids Trosgemenskap genomför församlingsverksamhet så långt detta är möjlig på grund av de geografiska begränsningarna.

Verksamheten genomförs med hjälp av medel för distanskommunikation,
samt genom nationella, regionala eller lokala samlingar, eller hembesök.
Verksamheten genomförs på pastors eller kyrkoråds initiativ, eller efter önskemål från medlem.

§ 5 Medlemskap
Trosgemenskapen ansluter sig till Missionsprovinsens regler för medlemskap, det vill säga dop och evangelisk-luthersk bekännelse i tro och liv.

§ 6 Ekonomi
Trosgemenskapen har ingen ekonomi, utan den sköts av Missionsprovinsen.
Medlemsavgift tillämpas inte, men medlemmarna uppmuntras att regelbundet ge gåvor till Missionsprovinsen.

§ 7 Andligt ledarskap
Trosgemenskapen står under episkopal tillsyn inom Missionsprovinsen.
Trosgemenskapen leds andligen av pastor, som tillhör Missionsprovinsens prästkollegium.

§ 8 Kyrkoråd
Trosgemenskapen leds av ett kyrkoråd bestående av pastor och två andra ledamöter. Kyrkorådet utser pastor, i samråd med Missionsprovinsens biskop.

§ 9 Kyrkostämma
Kyrkostämma genomförs med hjälp av medel för distanskommunikation.
Rösträtt vid kyrkostämma har konfirmerade medlemmar.

Ordinarie kyrkostämma äger rum under första tertialet.
Vid ordinarie kyrkostämma behandlas:
– verksamhetsberättelse för det gångna året
– ansvarsfrihet för kyrkorådet
– val på ett år till kyrkoråd och Provinskonvent
– eventuella propositioner och motioner.

Extra kyrkostämma kan utlysas av kyrkorådet.

§ 10 Stadgeändring
Stadgarna kan ändras genom enkel majoritet vid kyrkostämma.
Stadgarna kan dock inte ändras i strid mot Missionsprovinsens Provinsordning och Trosgemenskapen kan inte träda ut ur Missionsprovinsen utan godkännande av Missionsprovinsen.
För ändring av denna och nästa punkt krävs godkännande av Missionsprovinsen.

§ 11 Nedläggning
För nedläggning krävs godkännande av Missionsprovinsen.
Vid nedläggning tillfaller eventuella tillgångar och arkiv Missionsprovinsen.