Sankt Sigfrids Trosgemenskap

Artikelindex

Sankt Sigfrid – en församlingsliknande, icketerritoriell gemenskap

 

Beskrivning

Sankt Sigfrids Trosgemenskap är en församlingsliknande, icketerritoriell gemenskap inom Missionsprovinsen, med tyngdpunkt i Sverige.

Sankt Sigfrids Trosgemskap är till för Dig

– som vill lära känna Gud och få veta mer om luthersk kristen tro
eller
– som vill tillhöra en luthersk församling, men som tycker att Svenska kyrkans församlingar på Din ort inte längre fungerar, men samtidigt har så långt till en koinonia/församling inom Missionsprovinsen, att det känns onaturligt att ansluta sig till en sådan
eller
– som är aktiv i en ännu tillräckligt fungerande församling inom Svenska kyrkan eller annat sammanhang, men samtidigt vill tillhöra en stiftsstruktur med en biskop med apostolisk bekännelse och vigning
eller
– som vill vara med och arbeta för dessa målgrupper.

 

Verksamhet

Sankt Sigrids Trosgemenskap vill, så långt det är möjligt trots avstånden, försöka fungera som en församling: 

Gudstjänster

Sankt Sigfrid eftersträvar att så långt det är möjligt erbjuda gudstjänst och mässa där det efterfrågas. De stora geografiska avstånden mellan våra medlemmar dock är en försvårande omständighet.

I nuläget försöker vi fylla behovet av predikan genom att skicka ut en kyrkoårsanknuten betraktelse var tredje vecka. Ibland ordnar Sankt Sigfrid gudstjänster i anslutning till regionala samlingar eller inspirationsdagar. Även fristående gudstjänster kan ibland ordnas. Inbjudan finns då här på hemsidan och skickas till medlemmarna. Under en annan rubrik här finns länkar till gudstjänster på Internet från andra församlingar.

Vår förhoppning är att vi skall kunna bidra till att församlingsgemenskaper växer fram och så småningom blir självständiga församlingar. Man kan förslagsvis börja med att starta en grupp som ber tidebön eller studerar Bibeln tillsammans. En sådan grupp kan efter hand även börja fira nattvard och så småningom utvecklas till en egen församling. Hör av Dig om Du har sådana tankar för Din bygd så vill vi hjälpa till!

Bön, bibelläsning och läsning av annan god litteratur är viktig för varje kristen. För den som saknar en gudstjänstfirande gemenskap blir det än viktigare – i enskildhet eller tillsammans. Hör av Dig om Du önskar stöd i detta, till exempel förslag på bönböcker, andaktsböcker, predikosamlingar eller bibelkommentarer. 

Sakrament och kyrkliga handlingar

Sankt Sigfrid eftersträvar att i möjligaste mån erbjuda sina (blivande) medlemmar sakrament och andra kyrkliga handlingar; såsom dop, konfirmation, bikt, själavård, förbön, de sjukas smörjelse, sjukkommunion, vigsel, husvälsignelse, begravning, eller annat efter önskemål. En del av detta kan ske på distans.

Undervisning

Vi vill gärna berätta mer om den kristna tron. Grundläggande eller fördjupad undervisning, till exempel inför dop eller konfirmation, kan ofta ordnas om intresse finns. Hör också av Dig om Du skulle vilja vara med i, eller få hjälp att starta, en bibelstudiegrupp. Undervisning kan ske på distans, men ibland även på plats. 

Bön

Bön är grundläggande för kontakten med Gud och för andlig utveckling såväl personligt som kyrkligt. Vi uppmuntrar därför alla att alltid tillbe och lovsjunga Gud. Be för Sankt Sigfrids Trosgemenskap och för Missionsprovinsen. Aktuella böneämnen kommer i utskick och finns bland annat längst bak i Missionsprovinsens Sändebrevet, som medlemmar i Sankt Sigfrid får. 

Diakoni

Hör av Dig om Du är intresserad av att hjälpa till i stödjande och hjälpande verksamhet. Hör också av Dig om Du har behov av sådant stöd. Det kan handla om att tala med någon om Dina bekymmer, eller hjälpbehov av annat slag. Vi gör vad vi kan för att bistå på de sätt som är möjliga.

Givande

Som i andra församlingar ingår ekonomiskt ansvarstagande i gemenskapen. Sankt Sigfrid har ingen formell medlemsavgift, men som medlem förväntas att man även bidrar ekonomiskt. Sankt Sigfrid har ingen egen ekonomi, utan man ger direkt till Missionsprovinsen PG 11 36 63-9. Missionsprovinsen finansierar i sin tur Sankt Sigfrids omkostnader. Tillsammans arbetar vi för att återuppbygga en sund kyrklighet i Sverige och världen. 

Hjälpa till?

Som Ni ser finns det mycket att göra. Är det kanske något av detta Du vill hjälpa till med? Vad vill Gud att Du gör? Berätta för oss!

 

Medlemskap

Sankt Sigfrids Trosgemenskap är en pastoralt ledd demokratisk förening. (Stadgar under annan flik.)

Medlem kan den bli som
– delar den evangelisk-lutherska tron, samt
– är eller blir döpt.

Vi vill också gärna ha kontakt med Dig som är intresserad av kristen tro, men ännu inte är redo för ett medlemskap; och med andra kristna som är intresserade av luthersk tro.

Hela familjen är välkommen som medlemmar - "Låt barnen komma till mig!". Men bara konfirmerade har rösträtt.

Som medlem i Sankt Sigfrid är man även medlem i Missionsprovinsen, samt i International Lutheran Council, ILC. Man får därför även Missionsprovinsens utskick Sändebrevet.


Gudstjänster på Internet

För dig som har långt till närmaste koinonia är Internet en möjlighet till delaktighet. Flera av Missionsprovinsens koinonior lägger ut gudstjänstmaterial på Internet:

Ljudinspelningar
* Mariakyrkan i Uddevalla: https://mariakyrkaniuddevalla.se/ljudfiler/
* Immanuelförsamlingen i Göteborg: http://immanuelforsamlingen.se/podcast-2/
* Sackeuskyrkan i Umeå: https://www.sackeuskyrkan.se/
* S:t Stefanus i Stockholm: https://www.stefanuskoinonia.org/

Videosändningar
* Immanuelförsamlingen i Göteborg

* Johannes församling i Borås

* Mariakyrkan i Uddevalla

* Sackeuskyrkan i Umeå

Direktsänt ljud (webbradio)
* S:t Stefanus i Stockholm: https://www.stefanuskoinonia.org/lyssna/

Norska
Vårt systerstift i Norge – Det evangelisk-lutherske stift i Norge – har en ganska stor samling av tal och predikningar på norska: taler.valgmenighet.no

Finska
Missionsprovinsens verksamhet i Finland har ombildats till ett självständigt stift: Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland.
På deras webbplats finns predikningar på finska: www.lhpk.fi


Stöd Missionsprovinsen!

Trosgemenskapen har ännu ingen egen ekonomi, utan delar den med Missionsprovinsen. Missionsprovinsens, och Trosgemenskapens, verksamheter är viktiga för att återevangelisera Sverige och återupprätta ett sunt Gudstjänstliv. Vi som kommer från Svenska kyrkan är kanske inte lika vana vid att ge frikostiga gåvor till vår kyrka, som frikyrkans folk är. Men i detta avseende är Missionsprovinsen en frikyrka och vi har varken uppbördsrätt eller offentliga bidrag. Vi hoppas därför du inte bara vill visa din samhörighet i form av medlemskap och förböner, utan också ekonomiskt.

Regelbundet givande
Mest värdefullt är regelbundet givande. Det ger nämligen en god grund för att beräkna vilka inkomster vi kommer att ha i framtiden, vilket till exempel ger frimodighet att anställa personal.

Du kan anmäla Dig som regelbunden givare genom att skicka mail till info{at}missionsprovinsen.se.
Ange i mailet
– att Du önskar bli regelbunden givare.
– vilket belopp Du önskar ge varje månad.
– namn, adress och mailadress.
Du kan när som helst anmäla att Du avslutar Ditt regelbundna givande.

Enstaka gåvor
Men även enstaka gåvor är givetvis mycket välkomna!
För enstaka gåvor kan du använda Missionsprovinsens
PlusGiro 11 36 63-9.

Andra organisationer
Andra organisationer som bett om kollekt och som vi kan rekommendera:
Nordiska Lutherhjälpen – nordiclutheraid.org


Historik

Sankt Sigfrids Trosgemenskap grundades av Missionsprovinsens Missionsråd 17 november 2012, på uppdrag av provinskonventet 13 oktober samma år.

Missionsprovinsens Stödförening
Trosgemenskapen står i viss kontinuitet med Missionsprovinsens Stödförening. Stödföreningen grundades den 18 januari 2003 och har ofta liknats vid en byggnadsställning för att möjliggöra tillkomsten och uppbyggnaden av Missionsprovinsen. Stödföreningen har framför allt arbetat med insamlingsverksamhet och möjliggjort medlemskap i Missionsprovinsen, för dem som inte tillhört någon lokal koinonia/församling. Missionsprovinsen grundades 6 september 2003 och kyrkoherde emeritus Arne Olsson vigdes till dess förste biskop 5 februari 2005. Allteftersom Missionsprovinsen konsoliderats, har den successivt tagit över Stödföreningens uppgifter. När ett husbygge är tillräckligt klart, kan byggnadsställningen monteras ner, och Stödföreningen lades därför ned 31 december 2012.

Sankt Sigfrids Trosgemenskap
När Stödföreningen skulle läggas ner, såg vi dock att det fortfarande finns behov, som inte på ett tillfredsställande sätt togs om hand inom Missionsprovinsen. Detta gäller framför allt andlig vård och gemenskap, och medlemskap i Missionsprovinsen, för dem som inte tillhör någon lokal koinonia/församling. Sankt Sigfrids Trosgemenskap grundades för att välkomna även er in i Missionsprovinsens gemenskap.

Regional samling i Göteborg
Lördagen den 4 april 2013 hade Trosgemenskapen sin första regionala samling i Göteborg. Vi besökte Koinonian Katakomben och vår präst biskop Göran Beijer ledde Katakombens kögmässa.
Efter mässan bjöds vi på frikostigt kyrkkaffe av Katakomben. En mindre krets ur Trosgemenskapen hade mött upp och vi samtalade om olika behov och möjliga verksamheter. Framför allt talade vi om hur en bönering skulle kunna utformas. Denna startas i september 2013 (se ovan).


Stadgar

för Sankt Sigfrids Trosgemenskap
Antagna 2015-11-10

§ 1 Syfte
Sankt Sigfrids Trosgemenskap är en riksomfattande kristen gemenskap på biblisk och evangelisk-luthersk grund.
Trosgemenskapen vill:
– utgöra en kristen gemenskap för dem, som på grund av stora geografiska avstånd eller av andra skäl, inte regelbundet kan fira gudstjänst i någon församling.
– erbjuda tillhörighet till Missionsprovinsen för dem, som är aktiva i Svenska kyrkan eller i annan kyrka, men som också vill stå i gemenskap med en apostoliskt vigd och bibel- och bekännelsetrogen biskop.
– nå ut med Evangeliet, genom att lokala gemenskaper inom Trosgemenskapen förhoppningsvis på sikt kan utvecklas till självständiga församlingar inom Missionsprovinsen.

§ 2 Tillhörighet
Sankt Sigfrids Trosgemenskap tillhör Missionsprovinsen.
Missionsprovinsens provinsordning gäller tillsammans med dessa stadgar som Trosgemenskapens stadgar.

§ 3 Bekännelse
Trosgemenskapen ansluter sig till Missionsprovinsens bekännelse till Bibeln och till de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna.

§ 4 Verksamhet
Sankt Sigfrids Trosgemenskap genomför församlingsverksamhet så långt detta är möjlig på grund av de geografiska begränsningarna.

Verksamheten genomförs med hjälp av medel för distanskommunikation,
samt genom nationella, regionala eller lokala samlingar, eller hembesök.
Verksamheten genomförs på pastors eller kyrkoråds initiativ, eller efter önskemål från medlem.

§ 5 Medlemskap
Trosgemenskapen ansluter sig till Missionsprovinsens regler för medlemskap, det vill säga dop och evangelisk-luthersk bekännelse i tro och liv.

§ 6 Ekonomi
Trosgemenskapen har ingen ekonomi, utan den sköts av Missionsprovinsen.
Medlemsavgift tillämpas inte, men medlemmarna uppmuntras att regelbundet ge gåvor till Missionsprovinsen.

§ 7 Andligt ledarskap
Trosgemenskapen står under episkopal tillsyn inom Missionsprovinsen.
Trosgemenskapen leds andligen av pastor, som tillhör Missionsprovinsens prästkollegium.

§ 8 Kyrkoråd
Trosgemenskapen leds av ett kyrkoråd bestående av pastor och två andra ledamöter. Kyrkorådet utser pastor, i samråd med Missionsprovinsens biskop.

§ 9 Kyrkostämma
Kyrkostämma genomförs med hjälp av medel för distanskommunikation.
Rösträtt vid kyrkostämma har konfirmerade medlemmar.

Ordinarie kyrkostämma äger rum under första tertialet.
Vid ordinarie kyrkostämma behandlas:
– verksamhetsberättelse för det gångna året
– ansvarsfrihet för kyrkorådet
– val på ett år till kyrkoråd och Provinskonvent
– eventuella propositioner och motioner.

Extra kyrkostämma kan utlysas av kyrkorådet.

§ 10 Stadgeändring
Stadgarna kan ändras genom enkel majoritet vid kyrkostämma.
Stadgarna kan dock inte ändras i strid mot Missionsprovinsens Provinsordning och Trosgemenskapen kan inte träda ut ur Missionsprovinsen utan godkännande av Missionsprovinsen.
För ändring av denna och nästa punkt krävs godkännande av Missionsprovinsen.

§ 11 Nedläggning
För nedläggning krävs godkännande av Missionsprovinsen.
Vid nedläggning tillfaller eventuella tillgångar och arkiv Missionsprovinsen.


Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., vice pastor, tel. 0722-049958

Plusgiro (Missionsprovinsen)
Pg 11 36 63-9

Vårt Kansli

Kansliet: 031-51 42 47
(bäst dagtid ti-fr)
Jakob Okkels: 076-236 52 24
Pg 11 36 63-9
Swish 123 445 32 21
Mer info på kontaktsidan

Kontaktpersoner

Bengt Ådahl, biskop:
070-876 06 40

Sök på webbplatsen